لیزر حالت جامد

درایور لیزر 1A به همراه کنترل دما درایور لیزر 1A به همراه کنترل دما

درایور لیزر 1A به همراه کنترل دما

مدل

: LDC-202
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر حالت جامدلیزرهای یاگ، سبز و بنفش حالت جامد
لیزر پالسی پرتوان حالت جامد فلش پمپ ( یک ژول 532 نانومتر- 10 هرتز) لیزر پالسی پرتوان حالت جامد فلش پمپ ( یک ژول 532 نانومتر- 10 هرتز)

لیزر پالسی پرتوان حالت جامد فلش پمپ ( یک ژول 532 نانومتر- 10 هرتز)

مدل

: فمتو-09
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر حالت جامدلیزرهای یاگ، سبز و بنفش حالت جامد
لیزر پالسی حالت جامد تیغه ای دیود پمپ با نرخ تکرار بالا (200 میلی ژول 532 نانومتر-100 هرتز) لیزر پالسی حالت جامد تیغه ای دیود پمپ با نرخ تکرار بالا (200 میلی ژول 532 نانومتر-100 هرتز)

لیزر پالسی حالت جامد تیغه ای دیود پمپ با نرخ تکرار بالا (200 میلی ژول 532 نانومتر-100 هرتز)

مدل

: فمتو-07
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر حالت جامدلیزرهای یاگ، سبز و بنفش حالت جامد
لیزر بنفش لیزر بنفش

لیزر بنفش

مدل

: LA-23741
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر حالت جامدلیزرهای یاگ، سبز و بنفش حالت جامد
لیزر چشم ایمن فلش پمپ (100 میلی ژول 1570 نانومتر- 12 هرتز) لیزر چشم ایمن فلش پمپ (100 میلی ژول 1570 نانومتر- 12 هرتز)

لیزر چشم ایمن فلش پمپ (100 میلی ژول 1570 نانومتر- 12 هرتز)

مدل

: فمتو-10
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر حالت جامدلیزرهای یاگ، سبز و بنفش حالت جامد
لیزر حالت جامد Nd:YAG فلش پمپ (100 میلی ژول سبز) لیزر حالت جامد Nd:YAG فلش پمپ (100 میلی ژول سبز)

لیزر حالت جامد Nd:YAG فلش پمپ (100 میلی ژول سبز)

مدل

: فمتو 01
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر حالت جامدلیزرهای یاگ، سبز و بنفش حالت جامد
لیزر حالت جامد Nd:YAG فلش پمپ دو پالسی به همراه هارمونیک دوم (قابلاستفاده در تصویربرداری برای سرعت سنجی ذرات PIV و اسپکتروسکوپی لیزری LIBS) لیزر حالت جامد Nd:YAG فلش پمپ دو پالسی به همراه هارمونیک دوم (قابلاستفاده در تصویربرداری برای سرعت سنجی ذرات PIV و اسپکتروسکوپی لیزری LIBS)

لیزر حالت جامد Nd:YAG فلش پمپ دو پالسی به همراه هارمونیک دوم (قابلاستفاده در تصویربرداری برای سرعت سنجی ذرات PIV و اسپکتروسکوپی لیزری LIBS)

مدل

: فمتو-15
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر حالت جامدلیزرهای یاگ، سبز و بنفش حالت جامد
لیزر سبز لیزر سبز

لیزر سبز

مدل

: LA-23760
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر حالت جامدلیزرهای یاگ، سبز و بنفش حالت جامد