مبرد و کنوکسیون مایعات

دستگاه خنک کننده مبرد دستگاه خنک کننده مبرد

دستگاه خنک کننده مبرد

مدل

: CC1
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیمبرد و کنوکسیون مایعاتمبرد ساده
مبرد مبرد

مبرد

مدل

: حبابدار
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیمبرد و کنوکسیون مایعاتمبرد ساده
مبرد مبرد

مبرد

مدل

: مارپیچ
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیمبرد و کنوکسیون مایعاتمبرد ساده
مبرد مبرد

مبرد

مدل

: ساده
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیمبرد و کنوکسیون مایعاتمبرد ساده