شناساگرهای شیمیایی

پودر سنجش کلر آزاد پودر سنجش کلر آزاد

پودر سنجش کلر آزاد

مدل

: scp03
مواد، قطعات، ماژولسایر موادشناساگرهای شیمیاییمعرف شیمیایی
فنل فتالیین فنل فتالیین

فنل فتالیین

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولسایر موادشناساگرهای شیمیاییمعرف شیمیایی
فنل فتالیین فنل فتالیین

فنل فتالیین

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولسایر موادشناساگرهای شیمیاییمعرف شیمیایی
قرص سنجش pH Phenol Red قرص سنجش pH Phenol Red

قرص سنجش pH Phenol Red

مدل

: SCP05
مواد، قطعات، ماژولسایر موادشناساگرهای شیمیاییمعرف شیمیایی
قرص سنجش کلر آزاد قرص سنجش کلر آزاد

قرص سنجش کلر آزاد

مدل

: SCP01
مواد، قطعات، ماژولسایر موادشناساگرهای شیمیاییریجنت کلر
لوگل لوگل

لوگل

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولسایر موادشناساگرهای شیمیاییمعرف شیمیایی
متیل اورانژ متیل اورانژ

متیل اورانژ

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولسایر موادشناساگرهای شیمیاییمعرف شیمیایی
متیل اورانژ متیل اورانژ

متیل اورانژ

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولسایر موادشناساگرهای شیمیاییمعرف شیمیایی
متیلن بلو متیلن بلو

متیلن بلو

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولسایر موادشناساگرهای شیمیاییمعرف شیمیایی
معرف متیلن بلو معرف متیلن بلو

معرف متیلن بلو

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولسایر موادشناساگرهای شیمیاییمعرف شیمیایی