شناساگرهای شیمیایی

TuTik لودینگ دای - رنگ نارنجی TuTik لودینگ دای - رنگ نارنجی

TuTik لودینگ دای - رنگ نارنجی

مدل

: 5 ml
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادشناساگرهای شیمیایی
پودر سنجش کلر آزاد پودر سنجش کلر آزاد

پودر سنجش کلر آزاد

مدل

: scp03
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادشناساگرهای شیمیاییمعرف شیمیایی
تتراهیدروفوران خشک تتراهیدروفوران خشک

تتراهیدروفوران خشک

مدل

: سنتزی
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادشناساگرهای شیمیاییمعرف شیمیایی
دی متیل فرمامید خشک دی متیل فرمامید خشک

دی متیل فرمامید خشک

مدل

: سنتزی
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادشناساگرهای شیمیاییمعرف شیمیایی
فنل فتالیین فنل فتالیین

فنل فتالیین

مدل

: آزمایشگاهی
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادشناساگرهای شیمیاییمعرف شیمیایی
فنل فتالیین فنل فتالیین

فنل فتالیین

مدل

: آزمایشگاهی
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادشناساگرهای شیمیاییمعرف شیمیایی
فهلینگ فهلینگ

فهلینگ

مدل

: گرید آزمایشگاهی
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادشناساگرهای شیمیایی
قرص سنجش pH Phenol Red قرص سنجش pH Phenol Red

قرص سنجش pH Phenol Red

مدل

: SCP05
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادشناساگرهای شیمیاییمعرف شیمیایی
قرص سنجش کلر آزاد قرص سنجش کلر آزاد

قرص سنجش کلر آزاد

مدل

: SCP01
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادشناساگرهای شیمیاییریجنت کلر
لوگل لوگل

لوگل

مدل

: آزمایشگاهی
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادشناساگرهای شیمیاییمعرف شیمیایی