مجموعه تقطیر

آب خالص ساز آب خالص ساز

آب خالص ساز

مدل

: PAK-WPS2ROT
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب دیونیزه ساز، دیونایزر
آب مقطر گیری آب مقطر گیری

آب مقطر گیری

مدل

: شیشه ای
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری
آب مقطر گیری آب مقطر گیری

آب مقطر گیری

مدل

: فلزی
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری
آب مقطرگیری تمام شیشه ای دوبار تقطیر 4 لیتر در ساعت با خلوص کمتر از  یک میکروزیمنس آب مقطرگیری تمام شیشه ای دوبار تقطیر 4 لیتر در ساعت با خلوص کمتر از  یک میکروزیمنس

آب مقطرگیری تمام شیشه ای دوبار تقطیر 4 لیتر در ساعت با خلوص کمتر از یک میکروزیمنس

مدل

: 6204G
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیر دو بار تقطیر
آب مقطرگیری دوبار تقطیر 4 لیتر در ساعت با دو کندانسور شیشه ای آب مقطرگیری دوبار تقطیر 4 لیتر در ساعت با دو کندانسور شیشه ای

آب مقطرگیری دوبار تقطیر 4 لیتر در ساعت با دو کندانسور شیشه ای

مدل

: 6204
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیر دو بار تقطیر
آب مقطرگیری دوبار تقطیر تمام اتوماتیک  2 لیتر در ساعت آب مقطرگیری دوبار تقطیر تمام اتوماتیک  2 لیتر در ساعت

آب مقطرگیری دوبار تقطیر تمام اتوماتیک 2 لیتر در ساعت

مدل

: دوبارتقطیر2لیتردرساعت
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیر دو بار تقطیر
آب مقطرگیری دوبار تقطیر تمام اتوماتیک با دوکندانسور 2لیتردرساعت آب مقطرگیری دوبار تقطیر تمام اتوماتیک با دوکندانسور 2لیتردرساعت

آب مقطرگیری دوبار تقطیر تمام اتوماتیک با دوکندانسور 2لیتردرساعت

مدل

: دوبارتقطیر2لیتردرساعت
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیر دو بار تقطیر