کیت

6،4،2-تری‌نیتروبنزن سولفونیک اسید (TNBS) 6،4،2-تری‌نیتروبنزن سولفونیک اسید (TNBS)

6،4،2-تری‌نیتروبنزن سولفونیک اسید (TNBS)

مدل

: خلوص 98%
مواد و قطعات آزمایشگاهیکیتکیت های تشخیصیکیت تشخیصی
BCR-ABL Detection kit BCR-ABL Detection kit

BCR-ABL Detection kit

مدل

: 2
مواد و قطعات آزمایشگاهیکیتکیت های تشخیصیکیت تشخیصی
CoVID-19 Dropout Multiplex one step RT-PCR Kit CoVID-19 Dropout Multiplex one step RT-PCR Kit

CoVID-19 Dropout Multiplex one step RT-PCR Kit

مدل

: rRT-PCR
مواد و قطعات آزمایشگاهیکیتکیت های تشخیصیکیت تشخیصی
HCD (BHK) ContaFind Kit HCD (BHK) ContaFind Kit

HCD (BHK) ContaFind Kit

مدل

: LG9731
مواد و قطعات آزمایشگاهیکیتکیت های تشخیصیکیت تشخیصی
HCD (E.Coli) ContaFind Kit HCD (E.Coli) ContaFind Kit

HCD (E.Coli) ContaFind Kit

مدل

: LG9402
مواد و قطعات آزمایشگاهیکیتکیت های تشخیصیکیت تشخیصی
HCD (SP2.0) ContaFind Kit HCD (SP2.0) ContaFind Kit

HCD (SP2.0) ContaFind Kit

مدل

: LG9841
مواد و قطعات آزمایشگاهیکیتکیت های تشخیصیکیت تشخیصی
HCD (Yeast) ContaFind Kit HCD (Yeast) ContaFind Kit

HCD (Yeast) ContaFind Kit

مدل

: LG9421
مواد و قطعات آزمایشگاهیکیتکیت های تشخیصیکیت تشخیصی
HCD Extraction Kit HCD Extraction Kit

HCD Extraction Kit

مدل

: LG9751
مواد و قطعات آزمایشگاهیکیتکیت های استخراجکیت استخراج