کیت

کیت استخراج DNA کیت استخراج DNA

کیت استخراج DNA

مدل

: 110120
مواد، قطعات، ماژولکیتکیت های استخراجکیت استخراج
کیت استخراج DNA از بلوک پارافینه کیت استخراج DNA از بلوک پارافینه

کیت استخراج DNA از بلوک پارافینه

مدل

: تحقیقاتی
مواد، قطعات، ماژولکیتکیت های استخراجکیت استخراج