مافوق صوت و توزیع کننده

التراسونیک هموژنایزر التراسونیک هموژنایزر

التراسونیک هموژنایزر

مدل

: FAPAN400UPT1
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمافوق صوت و توزیع کنندهسونیکاتور (اولتراسونیک هموژنایزر پروب دار)
التراسونیک هموژنایزر 1200UPS التراسونیک هموژنایزر 1200UPS

التراسونیک هموژنایزر 1200UPS

مدل

: FAPAN 1200UPS
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمافوق صوت و توزیع کنندهسونیکاتور (اولتراسونیک هموژنایزر پروب دار)
التراسونیک هموژنایزر پیشرفته 400UPT التراسونیک هموژنایزر پیشرفته 400UPT

التراسونیک هموژنایزر پیشرفته 400UPT

مدل

: FAPAN 400UPT
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمافوق صوت و توزیع کنندهسونیکاتور (اولتراسونیک هموژنایزر پروب دار)
سامانه آسیاب و هموژنایزر التراسونیک سامانه آسیاب و هموژنایزر التراسونیک

سامانه آسیاب و هموژنایزر التراسونیک

مدل

: FAPAN 1200UMH
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمافوق صوت و توزیع کنندهسونیکاتور (اولتراسونیک هموژنایزر پروب دار)
سونیکاتور سونیکاتور

سونیکاتور

مدل

: ورژن۱ - Biosonia
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمافوق صوت و توزیع کنندهسونیکاتور (اولتراسونیک هموژنایزر پروب دار)
هموژنایزر هموژنایزر

هموژنایزر

مدل

: H2
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمافوق صوت و توزیع کنندهسونیکاتور (اولتراسونیک هموژنایزر پروب دار)
هموژنایزر التراسونیک هموژنایزر التراسونیک

هموژنایزر التراسونیک

مدل

: UH-1200D
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمافوق صوت و توزیع کنندهسونیکاتور (اولتراسونیک هموژنایزر پروب دار)