آزمایشگاهی عمومی

آنالیزور نیمه اتوماتیک بیوشیمی آنالیزور نیمه اتوماتیک بیوشیمی

آنالیزور نیمه اتوماتیک بیوشیمی

مدل

: BCANM99
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیآزمایشگاهی عمومی
اتو آنالیزور تمام اتوماتیک بیوشیمی و شیمی اتو آنالیزور تمام اتوماتیک بیوشیمی و شیمی

اتو آنالیزور تمام اتوماتیک بیوشیمی و شیمی

مدل

: NMABC99200
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیآزمایشگاهی عمومی