سیال شناسی و ریزسیال‌شناسی (ماکروفلوییدیک و میکروفلوئیدیک)

تراشه میکروفلوئیدیکی تراشه میکروفلوئیدیکی

تراشه میکروفلوئیدیکی

مدل

: تک لایه با طول مشخصه بیشتر از 100 میکرومتر
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتسیال شناسی و ریزسیال‌شناسی (ماکروفلوییدیک و میکروفلوئیدیک)سیستم آزمون میکروفلوئیدیک