تحلیلگر پالس، فرکانس، موج، شبکه

آزمایشگاه تحقیقاتی RF و Microwave آزمایشگاه تحقیقاتی RF و Microwave

آزمایشگاه تحقیقاتی RF و Microwave

مدل

: FF102
برق، الکترونیک و نرم افزاراسیلوسکوپ، تبعیض گر، تحلیلگر پالستحلیلگر پالس، فرکانس، موج، شبکهتحلیلگر مایکروویو، سوییچ مایکروویو
آنالیزگر چندکاناله به همراه منبع ولتاژ بالا آنالیزگر چندکاناله به همراه منبع ولتاژ بالا

آنالیزگر چندکاناله به همراه منبع ولتاژ بالا

مدل

: HV MCA2417
برق، الکترونیک و نرم افزاراسیلوسکوپ، تبعیض گر، تحلیلگر پالستحلیلگر پالس، فرکانس، موج، شبکهتحلیلگر تک/چند کاناله زمانی
تحلیلگر پاسخ فرکانسی (آنالایزر پاسخ فرکانسی) تحلیلگر پاسخ فرکانسی (آنالایزر پاسخ فرکانسی)

تحلیلگر پاسخ فرکانسی (آنالایزر پاسخ فرکانسی)

مدل

: MA-FRA60
برق، الکترونیک و نرم افزاراسیلوسکوپ، تبعیض گر، تحلیلگر پالستحلیلگر پالس، فرکانس، موج، شبکهتحلیلگر پاسخ فرکانسی
تحلیلگر تک کاناله تحلیلگر تک کاناله

تحلیلگر تک کاناله

مدل

: SCA 2670
برق، الکترونیک و نرم افزاراسیلوسکوپ، تبعیض گر، تحلیلگر پالستحلیلگر پالس، فرکانس، موج، شبکهتحلیلگر تک/چند کاناله زمانی
تحلیلگر چند کاناله تحلیلگر چند کاناله

تحلیلگر چند کاناله

مدل

: 4110
برق، الکترونیک و نرم افزاراسیلوسکوپ، تبعیض گر، تحلیلگر پالستحلیلگر پالس، فرکانس، موج، شبکهتحلیلگر تک/چند کاناله زمانی
دستگاه تحلیلگر تک کاناله زمانی TIMING SINGLE CHANNEL ANALYSER دستگاه تحلیلگر تک کاناله زمانی TIMING SINGLE CHANNEL ANALYSER

دستگاه تحلیلگر تک کاناله زمانی TIMING SINGLE CHANNEL ANALYSER

مدل

: TSCA2028
برق، الکترونیک و نرم افزاراسیلوسکوپ، تبعیض گر، تحلیلگر پالستحلیلگر پالس، فرکانس، موج، شبکهتحلیلگر تک/چند کاناله زمانی
دستگاه تحلیلگر چند  کاناله تغذیه از طریق پورت  یو اس بی DIGITAL MULTI CHANNEL ANALYSER USB BASE دستگاه تحلیلگر چند  کاناله تغذیه از طریق پورت  یو اس بی DIGITAL MULTI CHANNEL ANALYSER USB BASE

دستگاه تحلیلگر چند کاناله تغذیه از طریق پورت یو اس بی DIGITAL MULTI CHANNEL ANALYSER USB BASE

مدل

: DMCA BASE2010
برق، الکترونیک و نرم افزاراسیلوسکوپ، تبعیض گر، تحلیلگر پالستحلیلگر پالس، فرکانس، موج، شبکهتحلیلگر تک/چند کاناله زمانی
همزمانی سریع - کند همزمانی سریع - کند

همزمانی سریع - کند

مدل

: FSC 2675
برق، الکترونیک و نرم افزاراسیلوسکوپ، تبعیض گر، تحلیلگر پالستحلیلگر پالس، فرکانس، موج، شبکهتحلیلگر چند پارامتری
همزمانی عمومی همزمانی عمومی

همزمانی عمومی

مدل

: UC 2676
برق، الکترونیک و نرم افزاراسیلوسکوپ، تبعیض گر، تحلیلگر پالستحلیلگر پالس، فرکانس، موج، شبکهتحلیلگر چند پارامتری