تجهیزات هواشناسی و سنجش آلایندگی

آشکار ساز نسبت هوا به سوخت آشکار ساز نسبت هوا به سوخت

آشکار ساز نسبت هوا به سوخت

مدل

: لامبدا
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات هواشناسی و سنجش آلایندگیسنجش آلایندگی موتورها و دودکشآنالیز گاز خروجی
دستگاه  پایش ایستگاهی آلاینده های گازی هوای محیط دستگاه  پایش ایستگاهی آلاینده های گازی هوای محیط

دستگاه پایش ایستگاهی آلاینده های گازی هوای محیط

مدل

: SAPA
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات هواشناسی و سنجش آلایندگیسنجش آلایندگی هواسنجشگر و آنالیزر گاز محیطی
دستگاه آنالایزر گاز پرتابل اگزوز خودرو دستگاه آنالایزر گاز پرتابل اگزوز خودرو

دستگاه آنالایزر گاز پرتابل اگزوز خودرو

مدل

: PAGA
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات هواشناسی و سنجش آلایندگیسنجش آلایندگی موتورها و دودکشآنالیز گاز خروجی
دستگاه پایش پیوسته هوا دستگاه پایش پیوسته هوا

دستگاه پایش پیوسته هوا

مدل

: NT-CAM
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات هواشناسی و سنجش آلایندگیسنجش آلایندگی هواپایشگر آلاینده های هوای محیط