تجهیزات هواشناسی و سنجش آلایندگی

آشکار ساز نسبت هوا به سوخت آشکار ساز نسبت هوا به سوخت

آشکار ساز نسبت هوا به سوخت

مدل

: لامبدا
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات هواشناسی و سنجش آلایندگیسنجش آلایندگی موتورها و دودکشآنالیز گاز خروجی
دستگاه  پایش ایستگاهی آلاینده های گازی هوای محیط دستگاه  پایش ایستگاهی آلاینده های گازی هوای محیط

دستگاه پایش ایستگاهی آلاینده های گازی هوای محیط

مدل

: SAPA
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات هواشناسی و سنجش آلایندگیسنجش آلایندگی هواسنجشگر و آنالیزر گاز محیطی
دستگاه پایش ایستگاهی آلاینده های گازی هوای محیط -خورشیدی دستگاه پایش ایستگاهی آلاینده های گازی هوای محیط -خورشیدی

دستگاه پایش ایستگاهی آلاینده های گازی هوای محیط -خورشیدی

مدل

: َُSAPA-SOLAR
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات هواشناسی و سنجش آلایندگیسنجش آلایندگی هواشمارنده تعداد ذرات
دستگاه پایش پیوسته هوا دستگاه پایش پیوسته هوا

دستگاه پایش پیوسته هوا

مدل

: NT-CAM
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات هواشناسی و سنجش آلایندگیسنجش آلایندگی هواپایشگر آلاینده های هوای محیط
دستگاه پایش لحظه ای ذرات معلق هوای محیط -خورشیدی دستگاه پایش لحظه ای ذرات معلق هوای محیط -خورشیدی

دستگاه پایش لحظه ای ذرات معلق هوای محیط -خورشیدی

مدل

: OSPM-SOLAR
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات هواشناسی و سنجش آلایندگیتجهیزات هواشناسی و سنجش پارامترهای محیطیبادسنج حرارتی
دیتالاگر سیستم مانیتورینگ هواشناسی دیتالاگر سیستم مانیتورینگ هواشناسی

دیتالاگر سیستم مانیتورینگ هواشناسی

مدل

: CMS-400
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات هواشناسی و سنجش آلایندگیتجهیزات هواشناسی و سنجش پارامترهای محیطیایستگاه هواشناسی