تجهیزات هواشناسی و سنجش آلایندگی

آشکار ساز نسبت هوا به سوخت آشکار ساز نسبت هوا به سوخت

آشکار ساز نسبت هوا به سوخت

مدل

: لامبدا
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات هواشناسی و سنجش آلایندگیسنجش آلایندگی موتورها و دودکشآنالیز گاز خروجی
دستگاه  پایش ایستگاهی آلاینده های گازی هوای محیط دستگاه  پایش ایستگاهی آلاینده های گازی هوای محیط

دستگاه پایش ایستگاهی آلاینده های گازی هوای محیط

مدل

: SAPA
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات هواشناسی و سنجش آلایندگیسنجش آلایندگی هواسنجشگر و آنالیزر گاز محیطی
دستگاه آنالایزر گاز پرتابل اگزوز خودرو دستگاه آنالایزر گاز پرتابل اگزوز خودرو

دستگاه آنالایزر گاز پرتابل اگزوز خودرو

مدل

: PAGA
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات هواشناسی و سنجش آلایندگیسنجش آلایندگی موتورها و دودکشآنالیز گاز خروجی
دستگاه پایش ایستگاهی آلاینده های گازی هوای محیط -خورشیدی دستگاه پایش ایستگاهی آلاینده های گازی هوای محیط -خورشیدی

دستگاه پایش ایستگاهی آلاینده های گازی هوای محیط -خورشیدی

مدل

: َُSAPA-SOLAR
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات هواشناسی و سنجش آلایندگیسنجش آلایندگی هواشمارنده تعداد ذرات
دستگاه پایش پیوسته هوا دستگاه پایش پیوسته هوا

دستگاه پایش پیوسته هوا

مدل

: NT-CAM
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات هواشناسی و سنجش آلایندگیسنجش آلایندگی هواپایشگر آلاینده های هوای محیط
دستگاه پایش لحظه ای ذرات معلق هوای محیط دستگاه پایش لحظه ای ذرات معلق هوای محیط

دستگاه پایش لحظه ای ذرات معلق هوای محیط

مدل

: OSPM
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات هواشناسی و سنجش آلایندگیسنجش آلایندگی هواسنجش گر ذرات محیطی
دستگاه نمونه برداری غبارخروجی دودکش صنایع دستگاه نمونه برداری غبارخروجی دودکش صنایع

دستگاه نمونه برداری غبارخروجی دودکش صنایع

مدل

: فن پایا
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات هواشناسی و سنجش آلایندگیسنجش آلایندگی هواسنجش ذرات غبار خروجی از دودکش
دستگاه نمونه¬برداری از ذرات معلق هوای محیط- ESPS دستگاه نمونه¬برداری از ذرات معلق هوای محیط- ESPS

دستگاه نمونه¬برداری از ذرات معلق هوای محیط- ESPS

مدل

: ESPS
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات هواشناسی و سنجش آلایندگیسنجش آلایندگی هواسنجش گر ذرات محیطی