آزمون کشش، خمش، پیچش، کرنش

اکچواتور هیدرولیکی سرعت پایین اکچواتور هیدرولیکی سرعت پایین

اکچواتور هیدرولیکی سرعت پایین

مدل

: MO-AC-100
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون کشش، خمش، پیچش، کرنشاکچویتور استاتیک و داینامیک خواص مکانیکی
اکچواتور هیدرولیکی سرعت پایین- 20 تن اکچواتور هیدرولیکی سرعت پایین- 20 تن

اکچواتور هیدرولیکی سرعت پایین- 20 تن

مدل

: MO-AC-200
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون کشش، خمش، پیچش، کرنشاکچویتور استاتیک و داینامیک خواص مکانیکی
اکچواتور هیدرولیکی سرعت پایین-100 تن اکچواتور هیدرولیکی سرعت پایین-100 تن

اکچواتور هیدرولیکی سرعت پایین-100 تن

مدل

: MO-AC-1000
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون کشش، خمش، پیچش، کرنشاکچویتور استاتیک و داینامیک خواص مکانیکی
اکچواتور هیدرولیکی سرعت پایین-200 تن اکچواتور هیدرولیکی سرعت پایین-200 تن

اکچواتور هیدرولیکی سرعت پایین-200 تن

مدل

: MO-AC-2000
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون کشش، خمش، پیچش، کرنشاکچویتور استاتیک و داینامیک خواص مکانیکی