آزمون کشش، خمش، پیچش، کرنش

اکچویتور  کشش و فشار دینامیک 2.5 تن اکچویتور  کشش و فشار دینامیک 2.5 تن

اکچویتور کشش و فشار دینامیک 2.5 تن

مدل

: JAF-2.5
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون کشش، خمش، پیچش، کرنشاکچویتور استاتیک و داینامیک خواص مکانیکی
اکچویتور استاتیک 100 تن -  Actuator 1000 KN Static اکچویتور استاتیک 100 تن -  Actuator 1000 KN Static

اکچویتور استاتیک 100 تن - Actuator 1000 KN Static

مدل

: JTD-1000
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون کشش، خمش، پیچش، کرنشاکچویتور استاتیک و داینامیک خواص مکانیکی
اکچویتور استاتیک 100 تن دوطرفه Actuator 1000 KN Static اکچویتور استاتیک 100 تن دوطرفه Actuator 1000 KN Static

اکچویتور استاتیک 100 تن دوطرفه Actuator 1000 KN Static

مدل

: JTP-1000
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون کشش، خمش، پیچش، کرنشاکچویتور استاتیک و داینامیک خواص مکانیکی
اکچویتور استاتیک 25 تن دوطرفه Actuator 250 KN Static اکچویتور استاتیک 25 تن دوطرفه Actuator 250 KN Static

اکچویتور استاتیک 25 تن دوطرفه Actuator 250 KN Static

مدل

: JTP-250
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون کشش، خمش، پیچش، کرنشاکچویتور استاتیک و داینامیک خواص مکانیکی
اکچویتور استاتیک 40 تن -  Actuator 400 KN Static اکچویتور استاتیک 40 تن -  Actuator 400 KN Static

اکچویتور استاتیک 40 تن - Actuator 400 KN Static

مدل

: JTD-400
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون کشش، خمش، پیچش، کرنشاکچویتور استاتیک و داینامیک خواص مکانیکی