تجهیزات زمین شناسی و دریا ‌شناسی

ثبات زلزله-شتاب با آنتن دیجیتال ثبات زلزله-شتاب با آنتن دیجیتال

ثبات زلزله-شتاب با آنتن دیجیتال

مدل

: PDER-DGPS
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات زمین شناسی و دریا ‌شناسیشبیه سازی و آنالیز شرایط محیطی مانند زلزله، موج و بارانتحلیل زلزله
دستگاه اندازه گیری سرعت موج ماورای صوت دستگاه اندازه گیری سرعت موج ماورای صوت

دستگاه اندازه گیری سرعت موج ماورای صوت

مدل

: ART-UST-PC
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات زمین شناسی و دریا ‌شناسیتجهیزات دریا و اقیانوس شناسیاندازه گیر سرعت موج
دستگاه تست باران 600 لیتری دستگاه تست باران 600 لیتری

دستگاه تست باران 600 لیتری

مدل

: RT600L
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات زمین شناسی و دریا ‌شناسیشبیه سازی و آنالیز شرایط محیطی مانند زلزله، موج و بارانشبیه ساز باران
دستگاه تست میز لرزه ظرفیت 5 تن دستگاه تست میز لرزه ظرفیت 5 تن

دستگاه تست میز لرزه ظرفیت 5 تن

مدل

: SAFE-50
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات زمین شناسی و دریا ‌شناسیشبیه سازی و آنالیز شرایط محیطی مانند زلزله، موج و بارانتحلیل زلزله
دستگاه ثبت انفجار آرتیمان دستگاه ثبت انفجار آرتیمان

دستگاه ثبت انفجار آرتیمان

مدل

: ART-BLS244
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات زمین شناسی و دریا ‌شناسیشبیه سازی و آنالیز شرایط محیطی مانند زلزله، موج و بارانتحلیل زلزله
دستگاه درون گمانه ای آرتیمان دستگاه درون گمانه ای آرتیمان

دستگاه درون گمانه ای آرتیمان

مدل

: ART-DH3
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات زمین شناسی و دریا ‌شناسیشبیه سازی و آنالیز شرایط محیطی مانند زلزله، موج و بارانلرزه نگار ژئوفیزیک
دستگاه دیجیتایزر لرزه نگاری آرتیمان دستگاه دیجیتایزر لرزه نگاری آرتیمان

دستگاه دیجیتایزر لرزه نگاری آرتیمان

مدل

: ART-SD243
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات زمین شناسی و دریا ‌شناسیشبیه سازی و آنالیز شرایط محیطی مانند زلزله، موج و بارانلرزه نگار ژئوفیزیک