تجهیزات زمین شناسی و دریا ‌شناسی

ثبات زلزله-شتاب با آنتن دیجیتال ثبات زلزله-شتاب با آنتن دیجیتال

ثبات زلزله-شتاب با آنتن دیجیتال

مدل

: PDER-DGPS
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات زمین شناسی و دریا ‌شناسیشبیه سازی و آنالیز شرایط محیطی مانند زلزله، موج و بارانتحلیل زلزله
دستگاه تست باران 600 لیتری دستگاه تست باران 600 لیتری

دستگاه تست باران 600 لیتری

مدل

: RT600L
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات زمین شناسی و دریا ‌شناسیشبیه سازی و آنالیز شرایط محیطی مانند زلزله، موج و بارانشبیه ساز باران
دستگاه تست میز لرزه ظرفیت 5 تن دستگاه تست میز لرزه ظرفیت 5 تن

دستگاه تست میز لرزه ظرفیت 5 تن

مدل

: SAFE-50
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات زمین شناسی و دریا ‌شناسیشبیه سازی و آنالیز شرایط محیطی مانند زلزله، موج و بارانتحلیل زلزله
سیگنال کاندیشنر موج سنج پنج کانالی سیگنال کاندیشنر موج سنج پنج کانالی

سیگنال کاندیشنر موج سنج پنج کانالی

مدل

: WGC-5
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات زمین شناسی و دریا ‌شناسیتجهیزات دریا و اقیانوس شناسیاندازه گیر هدایت، دما و عمق