فیزیوتراپی، توانبخشی، روش نوین و چندمنظوره درمانی

اکسوپد اکسوپد

اکسوپد

مدل

: درمانگاهی
تجهیزات پزشکی و سلامتفیزیوتراپی، توانبخشی، روش نوین و چندمنظوره درمانیگرما درمانی، توانبخشی گرمایی و نوری
بیوفیدبک بیوفیدبک

بیوفیدبک

مدل

: انجل
تجهیزات پزشکی و سلامتفیزیوتراپی، توانبخشی، روش نوین و چندمنظوره درمانیگرما درمانی، توانبخشی گرمایی و نوریفوتوترمال درمانی
تحریک مغناطیسی مغز تحریک مغناطیسی مغز

تحریک مغناطیسی مغز

مدل

: magsurve-30
تجهیزات پزشکی و سلامتفیزیوتراپی، توانبخشی، روش نوین و چندمنظوره درمانیگرما درمانی، توانبخشی گرمایی و نوری
دستگاه  آنالیز ساختار قامتی بدن دستگاه  آنالیز ساختار قامتی بدن

دستگاه آنالیز ساختار قامتی بدن

مدل

: DSI
تجهیزات پزشکی و سلامتفیزیوتراپی، توانبخشی، روش نوین و چندمنظوره درمانیگرما درمانی، توانبخشی گرمایی و نوری
دستگاه اندازه گیری قدرت پا و پشت دیجیتال دستگاه اندازه گیری قدرت پا و پشت دیجیتال

دستگاه اندازه گیری قدرت پا و پشت دیجیتال

مدل

: DSI
تجهیزات پزشکی و سلامتفیزیوتراپی، توانبخشی، روش نوین و چندمنظوره درمانیگرما درمانی، توانبخشی گرمایی و نوری
دستگاه اندازه گیری قدرت دست و پنجه دیجیتال دستگاه اندازه گیری قدرت دست و پنجه دیجیتال

دستگاه اندازه گیری قدرت دست و پنجه دیجیتال

مدل

: DSI
تجهیزات پزشکی و سلامتفیزیوتراپی، توانبخشی، روش نوین و چندمنظوره درمانیگرما درمانی، توانبخشی گرمایی و نوری
دستگاه عکس العمل در 8 جهت دستگاه عکس العمل در 8 جهت

دستگاه عکس العمل در 8 جهت

مدل

: DSI
تجهیزات پزشکی و سلامتفیزیوتراپی، توانبخشی، روش نوین و چندمنظوره درمانیگرما درمانی، توانبخشی گرمایی و نوری