فیزیوتراپی، توانبخشی، روش نوین و چندمنظوره درمانی

اکسوپد اکسوپد

اکسوپد

مدل

: درمانگاهی
تجهیزات پزشکی و سلامتفیزیوتراپی، توانبخشی، روش نوین و چندمنظوره درمانیگرما درمانی، توانبخشی گرمایی و نوری
اکسوپد اکسوپد

اکسوپد

مدل

: شخصی
تجهیزات پزشکی و سلامتفیزیوتراپی، توانبخشی، روش نوین و چندمنظوره درمانیگرما درمانی، توانبخشی گرمایی و نوریتوانبخشی تکار تراپی
بیوفیدبک بیوفیدبک

بیوفیدبک

مدل

: انجل
تجهیزات پزشکی و سلامتفیزیوتراپی، توانبخشی، روش نوین و چندمنظوره درمانیگرما درمانی، توانبخشی گرمایی و نوریفوتوترمال درمانی
تحریک مغناطیسی مغز تحریک مغناطیسی مغز

تحریک مغناطیسی مغز

مدل

: magsurve-30
تجهیزات پزشکی و سلامتفیزیوتراپی، توانبخشی، روش نوین و چندمنظوره درمانیگرما درمانی، توانبخشی گرمایی و نوری
دستگاه  آنالیز ساختار قامتی بدن دستگاه  آنالیز ساختار قامتی بدن

دستگاه آنالیز ساختار قامتی بدن

مدل

: DSI
تجهیزات پزشکی و سلامتفیزیوتراپی، توانبخشی، روش نوین و چندمنظوره درمانیگرما درمانی، توانبخشی گرمایی و نوری
دستگاه اندازه گیری قدرت پا و پشت دیجیتال دستگاه اندازه گیری قدرت پا و پشت دیجیتال

دستگاه اندازه گیری قدرت پا و پشت دیجیتال

مدل

: DSI
تجهیزات پزشکی و سلامتفیزیوتراپی، توانبخشی، روش نوین و چندمنظوره درمانیگرما درمانی، توانبخشی گرمایی و نوری
دستگاه اندازه گیری قدرت دست و پنجه دیجیتال دستگاه اندازه گیری قدرت دست و پنجه دیجیتال

دستگاه اندازه گیری قدرت دست و پنجه دیجیتال

مدل

: DSI
تجهیزات پزشکی و سلامتفیزیوتراپی، توانبخشی، روش نوین و چندمنظوره درمانیگرما درمانی، توانبخشی گرمایی و نوری
دستگاه تحریک کننده الکتریکی8 کاناله مغز کیفیت بالا با قابلیت تحریک متناوب کاربرد تحقیقاتی دستگاه تحریک کننده الکتریکی8 کاناله مغز کیفیت بالا با قابلیت تحریک متناوب کاربرد تحقیقاتی

دستگاه تحریک کننده الکتریکی8 کاناله مغز کیفیت بالا با قابلیت تحریک متناوب کاربرد تحقیقاتی

مدل

: برین استم II
تجهیزات پزشکی و سلامتفیزیوتراپی، توانبخشی، روش نوین و چندمنظوره درمانیتوانبخشی محرک الکتریکی و مغناطیسی
دستگاه عکس العمل در 8 جهت دستگاه عکس العمل در 8 جهت

دستگاه عکس العمل در 8 جهت

مدل

: DSI
تجهیزات پزشکی و سلامتفیزیوتراپی، توانبخشی، روش نوین و چندمنظوره درمانیگرما درمانی، توانبخشی گرمایی و نوری