مواد عمومی آزمایشگاهی

(10X) TBE بافر (10X) TBE بافر

(10X) TBE بافر

مدل

: مایع
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیانواع محلول هامحلول بافر
5 سولفو سالسیلیک اسید 5 سولفو سالسیلیک اسید

5 سولفو سالسیلیک اسید

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیپودرهاپودر
آب مقطر دو بار تقطیر آب مقطر دو بار تقطیر

آب مقطر دو بار تقطیر

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیآب مقطرآب مقطر
آلژینات متاکریلات آلژینات متاکریلات

آلژینات متاکریلات

مدل

: مناسب برای کشت سلول
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیپودرهاپودر
استات آمونیوم استات آمونیوم

استات آمونیوم

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیپودرهاپودر
استن استن

استن

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیحلالاستون، استن
استونیتریل امرتات استونیتریل امرتات

استونیتریل امرتات

مدل

: liquid chromatography
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیانواع محلول هامحلول شیمیایی
استیک اسید امرتات استیک اسید امرتات

استیک اسید امرتات

مدل

: Extra Pure
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیانواع محلول هامحلول شیمیایی
اسید استیک اسید استیک

اسید استیک

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیاسیدهااسید استیک