مواد پلیمری

تزریق پلاستیک آزمایشگاهی تزریق پلاستیک آزمایشگاهی

تزریق پلاستیک آزمایشگاهی

مدل

: NOVA - LIN 50
مواد، قطعات، ماژولمواد و قطعات پلیمری و رزینمواد پلیمریگرانول پلیمری
سلیکاژل سلیکاژل

سلیکاژل

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد و قطعات پلیمری و رزینمواد پلیمریگرانول پلیمری