مواد پلیمری

پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS

پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS

مدل

: رسانایی بالا، بدون ماده فعال سطحی
مواد، قطعات، ماژولمواد و قطعات پلیمری و رزینمواد پلیمریگرانول پلیمری
پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS

پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS

مدل

: رسانایی پایین
مواد، قطعات، ماژولمواد و قطعات پلیمری و رزینمواد پلیمریگرانول پلیمری
پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS

پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS

مدل

: رسانایی پایین
مواد، قطعات، ماژولمواد و قطعات پلیمری و رزینمواد پلیمریگرانول پلیمری
پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS

پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS

مدل

: رسانایی پایین
مواد، قطعات، ماژولمواد و قطعات پلیمری و رزینمواد پلیمریگرانول پلیمری
پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS

پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS

مدل

: رسانا
مواد، قطعات، ماژولمواد و قطعات پلیمری و رزینمواد پلیمریگرانول پلیمری
پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS

پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS

مدل

: رسانا
مواد، قطعات، ماژولمواد و قطعات پلیمری و رزینمواد پلیمریگرانول پلیمری
پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS

پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS

مدل

: رسانا
مواد، قطعات، ماژولمواد و قطعات پلیمری و رزینمواد پلیمریگرانول پلیمری
پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS

پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS

مدل

: رسانایی بالا
مواد، قطعات، ماژولمواد و قطعات پلیمری و رزینمواد پلیمریگرانول پلیمری
پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS

پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS

مدل

: رسانایی بالا
مواد، قطعات، ماژولمواد و قطعات پلیمری و رزینمواد پلیمریگرانول پلیمری
پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS

پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS

مدل

: رسانایی بالا
مواد، قطعات، ماژولمواد و قطعات پلیمری و رزینمواد پلیمریگرانول پلیمری