دما سنج و رطوبت سنج

IoT Node (سنسور رطوبت خاک) IoT Node (سنسور رطوبت خاک)

IoT Node (سنسور رطوبت خاک)

مدل

: QV-IoT-NODE-Soil Moisture
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریدما سنج و رطوبت سنجرطوبت‌سنج 
احتراق ( دستگاه اندازه گیری فشار داخل سیلندر) احتراق ( دستگاه اندازه گیری فشار داخل سیلندر)

احتراق ( دستگاه اندازه گیری فشار داخل سیلندر)

مدل

: احتراق
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریدما سنج و رطوبت سنجاندازه گیری فشار دما
تعیین درصد رطوبت ماسه به روش مادون قرمز با ترازو تعیین درصد رطوبت ماسه به روش مادون قرمز با ترازو

تعیین درصد رطوبت ماسه به روش مادون قرمز با ترازو

مدل

: INFER
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریدما سنج و رطوبت سنجرطوبت سنج مادون قرمز
دستگاه رطوبت سنج دیجیتال دستگاه رطوبت سنج دیجیتال

دستگاه رطوبت سنج دیجیتال

مدل

: TH-1A
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریدما سنج و رطوبت سنجرطوبت‌سنج 
دماسنج 500 درجه دماسنج 500 درجه

دماسنج 500 درجه

مدل

: PFA-TR-T500E
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریدما سنج و رطوبت سنجدماسنج
دیتالاگر دو کاناله دما و رطوبت پرتابل دیتالاگر دو کاناله دما و رطوبت پرتابل

دیتالاگر دو کاناله دما و رطوبت پرتابل

مدل

: ACO-212P
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریدما سنج و رطوبت سنجرطوبت/ دماسنج صنعتی
دیتالاگر شبکه دیتالاگر شبکه

دیتالاگر شبکه

مدل

: NetLOGG-1B
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریدما سنج و رطوبت سنجدماسنج
دیتالاگر لودسل دیتالاگر لودسل

دیتالاگر لودسل

مدل

: MINILOG-L1
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریدما سنج و رطوبت سنجدماسنج
رطوبت سنج خاک رطوبت سنج خاک

رطوبت سنج خاک

مدل

: PFA-TH-CON1
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریدما سنج و رطوبت سنجرطوبت سنج خاک