دما سنج و رطوبت سنج

IoT Node (سنسور رطوبت خاک) IoT Node (سنسور رطوبت خاک)

IoT Node (سنسور رطوبت خاک)

مدل

: QV-IoT-NODE-Soil Moisture
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریدما سنج و رطوبت سنجرطوبت‌سنج 
احتراق ( دستگاه اندازه گیری فشار داخل سیلندر) احتراق ( دستگاه اندازه گیری فشار داخل سیلندر)

احتراق ( دستگاه اندازه گیری فشار داخل سیلندر)

مدل

: احتراق
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریدما سنج و رطوبت سنجاندازه گیری فشار دما
تعیین درصد رطوبت ماسه به روش مادون قرمز با ترازو تعیین درصد رطوبت ماسه به روش مادون قرمز با ترازو

تعیین درصد رطوبت ماسه به روش مادون قرمز با ترازو

مدل

: INFER
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریدما سنج و رطوبت سنجرطوبت سنج مادون قرمز
دستگاه رطوبت سنج دیجیتال دستگاه رطوبت سنج دیجیتال

دستگاه رطوبت سنج دیجیتال

مدل

: TH-1A
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریدما سنج و رطوبت سنجرطوبت‌سنج 
دستگاه هشدار پیامکی هوشمند / 4 سنسور دما دستگاه هشدار پیامکی هوشمند / 4 سنسور دما

دستگاه هشدار پیامکی هوشمند / 4 سنسور دما

مدل

: FGA-P400
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریدما سنج و رطوبت سنجحسگر و سنسورهای دما و رطوبت
دستگاه هشدار هوشمند / 1 سنسور دما دستگاه هشدار هوشمند / 1 سنسور دما

دستگاه هشدار هوشمند / 1 سنسور دما

مدل

: FGA-P100
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریدما سنج و رطوبت سنجحسگر و سنسورهای دما و رطوبت
دستگاه هشدار هوشمند / 1 سنسور دما دستگاه هشدار هوشمند / 1 سنسور دما

دستگاه هشدار هوشمند / 1 سنسور دما

مدل

: FGA-N100
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریدما سنج و رطوبت سنجحسگر و سنسورهای دما و رطوبت