لیزر گازی

لبزر گاز کربنیک 50 وات لبزر گاز کربنیک 50 وات

لبزر گاز کربنیک 50 وات

مدل

: PFACO250
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر گازیلیزر گازکربنیک
لیزر پالسی حالت جامد Nd:YAG دیود پمپ (60 میلی ژول YAG - 20 هرتز) لیزر پالسی حالت جامد Nd:YAG دیود پمپ (60 میلی ژول YAG - 20 هرتز)

لیزر پالسی حالت جامد Nd:YAG دیود پمپ (60 میلی ژول YAG - 20 هرتز)

مدل

: فمتو-05
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر گازیلیزر پالسی
لیزر پالسی حالت جامد Nd:YAG دیود پمپ با نرخ تکرار بالا (50 میلی ژول سبز- 100 هرتز) لیزر پالسی حالت جامد Nd:YAG دیود پمپ با نرخ تکرار بالا (50 میلی ژول سبز- 100 هرتز)

لیزر پالسی حالت جامد Nd:YAG دیود پمپ با نرخ تکرار بالا (50 میلی ژول سبز- 100 هرتز)

مدل

: فمتو-04
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر گازیلیزر پالسی
لیزر پالسی حالت جامد Nd:YAG دیود پمپ بسیار کوچک (65 میلی ژول YAG و 25 هرتز) لیزر پالسی حالت جامد Nd:YAG دیود پمپ بسیار کوچک (65 میلی ژول YAG و 25 هرتز)

لیزر پالسی حالت جامد Nd:YAG دیود پمپ بسیار کوچک (65 میلی ژول YAG و 25 هرتز)

مدل

: فمتو-06
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر گازیلیزر پالسی
لیزر پالسی حالت جامد Nd:YAG فلش پمپ (100 میلی ژ,ل سبز و 400 میلی ژول انرژی رانش آزاد) لیزر پالسی حالت جامد Nd:YAG فلش پمپ (100 میلی ژ,ل سبز و 400 میلی ژول انرژی رانش آزاد)

لیزر پالسی حالت جامد Nd:YAG فلش پمپ (100 میلی ژ,ل سبز و 400 میلی ژول انرژی رانش آزاد)

مدل

: فمتو-03
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر گازیلیزر پالسی
لیزر پالسی حالت جامد Nd:YAG فلش پمپ (200 میلی ژول سبز) لیزر پالسی حالت جامد Nd:YAG فلش پمپ (200 میلی ژول سبز)

لیزر پالسی حالت جامد Nd:YAG فلش پمپ (200 میلی ژول سبز)

مدل

: فمتو-02
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر گازیلیزر پالسی
لیزر گازکزبنبک 90 ولت لیزر گازکزبنبک 90 ولت

لیزر گازکزبنبک 90 ولت

مدل

: PFA-CO290
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر گازیلیزر گازکربنیک