اسید زنی و اجینگ

اسید زنی مغزه اسید زنی مغزه

اسید زنی مغزه

مدل

: CA-S30
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاسید زنی و اجینگاسید زنی مغزه
اسید زنی مغزه اسید زنی مغزه

اسید زنی مغزه

مدل

: CA-S20
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاسید زنی و اجینگاسید زنی مغزه
اسید زنی مغزه اسید زنی مغزه

اسید زنی مغزه

مدل

: صنعتی
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاسید زنی و اجینگاسید زنی مغزه
اسیدزنی مغزه اسیدزنی مغزه

اسیدزنی مغزه

مدل

: AFA-100L
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاسید زنی و اجینگاسید زنی مغزه
تزریق اسید به ماتریکس سنگ تزریق اسید به ماتریکس سنگ

تزریق اسید به ماتریکس سنگ

مدل

: MA-P-600
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاسید زنی و اجینگاسید زنی مغزه
تزریق اسید به ماتریکس سنگ تزریق اسید به ماتریکس سنگ

تزریق اسید به ماتریکس سنگ

مدل

: MA-600
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاسید زنی و اجینگاسید زنی مغزه
دستگاه Aging cell دستگاه Aging cell

دستگاه Aging cell

مدل

: AGCL-IN-03
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاسید زنی و اجینگسلول اجینگ Aging