اندازه گیری خواص سیمان و بتن و مصالح

بلین بلین

بلین

مدل

: 1100
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیاندازه گیری خواص سیمان و بتن و مصالحاندازه گیر نفوذپذیری هوا بلین
بلین بلین

بلین

مدل

: 1200
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیاندازه گیری خواص سیمان و بتن و مصالحاندازه گیر نفوذپذیری هوا بلین
دستگاه HTD/vcat کامپویتریSAHV-303 دستگاه HTD/vcat کامپویتریSAHV-303

دستگاه HTD/vcat کامپویتریSAHV-303

مدل

: SAHV-303
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیاندازه گیری خواص سیمان و بتن و مصالحویکات سیمان
دستگاه اندازه گیری سرعت موج (التراسونیک) بتن و سنگ دستگاه اندازه گیری سرعت موج (التراسونیک) بتن و سنگ

دستگاه اندازه گیری سرعت موج (التراسونیک) بتن و سنگ

مدل

: ND 800
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیاندازه گیری خواص سیمان و بتن و مصالحآزمونگر فراصوت بتن و سنگ
دستگاه اندازه گیری مقاومت الکتریکی بتن دستگاه اندازه گیری مقاومت الکتریکی بتن

دستگاه اندازه گیری مقاومت الکتریکی بتن

مدل

: Double test
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیاندازه گیری خواص سیمان و بتن و مصالحمقاومت الکتریکی بتن
دستگاه اندازه گیری نفوذ پذیری هوا (بلین) دستگاه اندازه گیری نفوذ پذیری هوا (بلین)

دستگاه اندازه گیری نفوذ پذیری هوا (بلین)

مدل

: بلین مدل دستی
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیاندازه گیری خواص سیمان و بتن و مصالحاندازه گیر نفوذپذیری هوا بلین
دستگاه اندازه گیری نفوذ پذیری هوا (بلین) دستگاه اندازه گیری نفوذ پذیری هوا (بلین)

دستگاه اندازه گیری نفوذ پذیری هوا (بلین)

مدل

: بلین اتوماتیک
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیاندازه گیری خواص سیمان و بتن و مصالحاندازه گیر نفوذپذیری هوا بلین