اندازه گیری خواص سیمان و بتن و مصالح

دستگاه HTD/vcat کامپویتریSAHV-303 دستگاه HTD/vcat کامپویتریSAHV-303

دستگاه HTD/vcat کامپویتریSAHV-303

مدل

: SAHV-303
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیاندازه گیری خواص سیمان و بتن و مصالحویکات سیمان
دستگاه اندازه گیری سرعت موج (التراسونیک) بتن و سنگ دستگاه اندازه گیری سرعت موج (التراسونیک) بتن و سنگ

دستگاه اندازه گیری سرعت موج (التراسونیک) بتن و سنگ

مدل

: ND 800
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیاندازه گیری خواص سیمان و بتن و مصالحآزمونگر فراصوت بتن و سنگ
دستگاه اندازه گیری نفوذ پذیری هوا (بلین) دستگاه اندازه گیری نفوذ پذیری هوا (بلین)

دستگاه اندازه گیری نفوذ پذیری هوا (بلین)

مدل

: بلین مدل دستی
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیاندازه گیری خواص سیمان و بتن و مصالحاندازه گیر نفوذپذیری هوا بلین
دستگاه اندازه گیری نفوذ پذیری هوا (بلین) دستگاه اندازه گیری نفوذ پذیری هوا (بلین)

دستگاه اندازه گیری نفوذ پذیری هوا (بلین)

مدل

: بلین اتوماتیک
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیاندازه گیری خواص سیمان و بتن و مصالحاندازه گیر نفوذپذیری هوا بلین
دستگاه اندازه گیری نفوذ تسریع شده یون کلراید RCPT دستگاه اندازه گیری نفوذ تسریع شده یون کلراید RCPT

دستگاه اندازه گیری نفوذ تسریع شده یون کلراید RCPT

مدل

: CO 740
مهندسی و علم موادآزمون مصالح پایه و مواد ساختمانیاندازه گیری خواص سیمان و بتن و مصالحآزمون میزان نفوذ یون کلراید در بتن