تجهیزات و ابزار جراحی

دستگاه بیهوشی مخصوص حیوانات آزمایشگاهی دستگاه بیهوشی مخصوص حیوانات آزمایشگاهی

دستگاه بیهوشی مخصوص حیوانات آزمایشگاهی

مدل

: CRIN1
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات و ابزار جراحیتجهیزات و ملزومات بیهوشیماشین بیهوشی
سامانه راهبری  جراحی سامانه راهبری  جراحی

سامانه راهبری جراحی

مدل

: OV4
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات و ابزار جراحیربات و سامانه های راهبری جراحیسامانه راهبری جراحی
سامانه راهبری جراحی سامانه راهبری جراحی

سامانه راهبری جراحی

مدل

: +Compo
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات و ابزار جراحیربات و سامانه های راهبری جراحیسامانه راهبری جراحی
سامانه راهبری جراحی سامانه راهبری جراحی

سامانه راهبری جراحی

مدل

: OV3
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات و ابزار جراحیربات و سامانه های راهبری جراحیسامانه راهبری جراحی
فریم آلومینیومی فریم آلومینیومی

فریم آلومینیومی

مدل

: RF-943
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات و ابزار جراحیربات و سامانه های راهبری جراحیسیستم راهبری جراحی مغز و اعصاب