فشارسنج ها

دستگاه تست نشتی فشار مثبت، منفی و هوا به هوا دستگاه تست نشتی فشار مثبت، منفی و هوا به هوا

دستگاه تست نشتی فشار مثبت، منفی و هوا به هوا

مدل

: P-M-4-6-E-EB-DP
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریفشارسنج هااندازه گیری فشار خلا
دستگاه سنجش فشار بخار سیالات به روش رید دستگاه سنجش فشار بخار سیالات به روش رید

دستگاه سنجش فشار بخار سیالات به روش رید

مدل

: VPA400
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریفشارسنج هااندازه گیر فشار بخار
فشارسنج پیرانی 103 فشارسنج پیرانی 103

فشارسنج پیرانی 103

مدل

: 103
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریفشارسنج هااندازه گیری فشار خلا
فشارسنج پیرانی خلاء فشارسنج پیرانی خلاء

فشارسنج پیرانی خلاء

مدل

: 79ABS
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریفشارسنج هااندازه گیری فشار خلا
فشارسنج کاتد سرد فشارسنج کاتد سرد

فشارسنج کاتد سرد

مدل

: Faksa
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریفشارسنج هااندازه گیری فشار خلا