فشارسنج ها

آزمونگر فشار داخلی 60 بار (Glass) آزمونگر فشار داخلی 60 بار (Glass)

آزمونگر فشار داخلی 60 بار (Glass)

مدل

: pBBT 60
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریفشارسنج ها
خلاء سنج دستی قوطی خلاء سنج دستی قوطی

خلاء سنج دستی قوطی

مدل

: MCVG.-1.0
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریفشارسنج هااندازه گیری فشار خلا
دستگاه تست نشتی فشار مثبت، منفی و هوا به هوا دستگاه تست نشتی فشار مثبت، منفی و هوا به هوا

دستگاه تست نشتی فشار مثبت، منفی و هوا به هوا

مدل

: P-M-4-6-E-EB-DP
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریفشارسنج هااندازه گیری فشار خلا
فشار سنج فشار سنج

فشار سنج

مدل

: 16 و 32 کانال از 0 تا 10 اینچ آب و 0 تا 5 اینچ آب
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریفشارسنج هافشارسنج هوا
فشارسنج فشارسنج

فشارسنج

مدل

: تک کانال
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریفشارسنج هافشارسنج هوا
فشارسنج پیرانی 103 فشارسنج پیرانی 103

فشارسنج پیرانی 103

مدل

: 103
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریفشارسنج هااندازه گیری فشار خلا