فشارسنج ها

آزمونگر فشار داخلی 60 بار (Glass) آزمونگر فشار داخلی 60 بار (Glass)

آزمونگر فشار داخلی 60 بار (Glass)

مدل

: pBBT 60
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریفشارسنج ها
خلاء سنج دستی قوطی خلاء سنج دستی قوطی

خلاء سنج دستی قوطی

مدل

: MCVG.-1.0
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریفشارسنج هااندازه گیری فشار خلا
دستگاه تست نشتی فشار مثبت، منفی و هوا به هوا دستگاه تست نشتی فشار مثبت، منفی و هوا به هوا

دستگاه تست نشتی فشار مثبت، منفی و هوا به هوا

مدل

: P-M-4-6-E-EB-DP
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریفشارسنج هااندازه گیری فشار خلا
دستگاه سنجش فشار بخار سیالات به روش رید دستگاه سنجش فشار بخار سیالات به روش رید

دستگاه سنجش فشار بخار سیالات به روش رید

مدل

: VPA400
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریفشارسنج هااندازه گیر فشار بخار
فشار سنج فشار سنج

فشار سنج

مدل

: 16 و 32 کانال از 0 تا 10 اینچ آب و 0 تا 5 اینچ آب
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریفشارسنج هافشارسنج هوا