فشارسنج ها

دستگاه تست مقاومت حلقوی دستگاه تست مقاومت حلقوی

دستگاه تست مقاومت حلقوی

مدل

: 5 تن
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریفشارسنج هالوله استاتیکی
دستگاه تست نشتی فشار مثبت، منفی و هوا به هوا دستگاه تست نشتی فشار مثبت، منفی و هوا به هوا

دستگاه تست نشتی فشار مثبت، منفی و هوا به هوا

مدل

: P-M-4-6-E-EB-DP
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریفشارسنج هااندازه گیری فشار خلا
زیما اس 22 زیما اس 22

زیما اس 22

مدل

: اس 22
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریفشارسنج هالوله استاتیکی
فشارسنج پیرانی 103 فشارسنج پیرانی 103

فشارسنج پیرانی 103

مدل

: 103
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریفشارسنج هااندازه گیری فشار خلا
فشارسنج کاتد سرد فشارسنج کاتد سرد

فشارسنج کاتد سرد

مدل

: Faksa
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریفشارسنج هااندازه گیری فشار خلا