لایه نشانی پرتو الکترونی

الکترون گان الکترون گان

الکترون گان

مدل

: EG-10-10
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی پرتو الکترونیتفنگ الکترونی
تفنگ الکترونی توان بالا( 50 کیلووات ) تفنگ الکترونی توان بالا( 50 کیلووات )

تفنگ الکترونی توان بالا( 50 کیلووات )

مدل

: KEB 50
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی پرتو الکترونیلایه‌نشانی با اشعه الکترونی 
سیستم لایه نشانی پرتو یون IONEX-700 سیستم لایه نشانی پرتو یون IONEX-700

سیستم لایه نشانی پرتو یون IONEX-700

مدل

: DIBSD
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی پرتو الکترونیپوشش‌دهنده یونی 
سیستم منبع تبخیر پرتو الکترونی سیستم منبع تبخیر پرتو الکترونی

سیستم منبع تبخیر پرتو الکترونی

مدل

: EBS-3
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی پرتو الکترونیلایه‌نشانی با اشعه الکترونی 
سیستم منبع تبخیر پرتو الکترونی و منابع تغذیه سیستم منبع تبخیر پرتو الکترونی و منابع تغذیه

سیستم منبع تبخیر پرتو الکترونی و منابع تغذیه

مدل

: EBS&PS3
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی پرتو الکترونیلایه‌نشانی با اشعه الکترونی 
لایه نشانی خلأ بالا مجهز به تفنگ الکترونی، منبع تبخیر حرارتی و کاتد کندوپاش لایه نشانی خلأ بالا مجهز به تفنگ الکترونی، منبع تبخیر حرارتی و کاتد کندوپاش

لایه نشانی خلأ بالا مجهز به تفنگ الکترونی، منبع تبخیر حرارتی و کاتد کندوپاش

مدل

: EDS-I160
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی پرتو الکترونیلایه‌نشانی با اشعه الکترونی 
لایه نشانی خلأ بالا مجهز به تفنگ الکترونی، منبع تبخیر حرارتی و کاتد کندوپاش لایه نشانی خلأ بالا مجهز به تفنگ الکترونی، منبع تبخیر حرارتی و کاتد کندوپاش

لایه نشانی خلأ بالا مجهز به تفنگ الکترونی، منبع تبخیر حرارتی و کاتد کندوپاش

مدل

: ETS-I160
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی پرتو الکترونیلایه‌نشانی با اشعه الکترونی