لایه نشانی پرتو الکترونی

الکترون گان الکترون گان

الکترون گان

مدل

: EG-10-10
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی پرتو الکترونیتفنگ الکترونی
سیستم لایه نشانی پرتو یون IONEX-700 سیستم لایه نشانی پرتو یون IONEX-700

سیستم لایه نشانی پرتو یون IONEX-700

مدل

: DIBSD
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی پرتو الکترونیپوشش‌دهنده یونی