مخلوط کن، میکسر ها

اکسترودر تک ماردون به قطر 20 ونسبت L/D=30 اکسترودر تک ماردون به قطر 20 ونسبت L/D=30

اکسترودر تک ماردون به قطر 20 ونسبت L/D=30

مدل

: ExtS-020-30
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمخلوط کن، میکسر هامخلوط کن High Shear
اکسترودر تک ماردون به قطر پیچ 20 وL/D=40 اکسترودر تک ماردون به قطر پیچ 20 وL/D=40

اکسترودر تک ماردون به قطر پیچ 20 وL/D=40

مدل

: ExtS-020-40
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمخلوط کن، میکسر هامخلوط کن High Shear
اکسترودر تک ماردون به قطر پیچ 25 وL/D=30 اکسترودر تک ماردون به قطر پیچ 25 وL/D=30

اکسترودر تک ماردون به قطر پیچ 25 وL/D=30

مدل

: ExtS-025-30
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمخلوط کن، میکسر هامخلوط کن High Shear
اکسترودر تک ماردون به قطر پیچ 25 وL/D=40 اکسترودر تک ماردون به قطر پیچ 25 وL/D=40

اکسترودر تک ماردون به قطر پیچ 25 وL/D=40

مدل

: ExtS-025-40
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمخلوط کن، میکسر هامخلوط کن داخلی
اکسترودر دوپیچه  همسوگرد به قطر 20 وL/D=30 اکسترودر دوپیچه  همسوگرد به قطر 20 وL/D=30

اکسترودر دوپیچه همسوگرد به قطر 20 وL/D=30

مدل

: ExtTCo-020-30
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمخلوط کن، میکسر هامخلوط کن High Shear
اکسترودر دوپیچه ناهمسوگرد به قطر 20 وL/D=30 اکسترودر دوپیچه ناهمسوگرد به قطر 20 وL/D=30

اکسترودر دوپیچه ناهمسوگرد به قطر 20 وL/D=30

مدل

: ExtTCnt-020-030
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمخلوط کن، میکسر هامخلوط کن High Shear
اکسترودر دوپیچه ناهمسوگرد به قطر 20 وL/D=40 اکسترودر دوپیچه ناهمسوگرد به قطر 20 وL/D=40

اکسترودر دوپیچه ناهمسوگرد به قطر 20 وL/D=40

مدل

: ExtTCnt-020-040
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمخلوط کن، میکسر هامخلوط کن High Shear
اکسترودر دوپیچه ناهمسوگرد به قطر 25 وL/D=30 اکسترودر دوپیچه ناهمسوگرد به قطر 25 وL/D=30

اکسترودر دوپیچه ناهمسوگرد به قطر 25 وL/D=30

مدل

: ExtTCnt-025-030
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمخلوط کن، میکسر هامخلوط کن High Shear
اکسترودر دوپیچه ناهمسوگرد به قطر 25 وL/D=40 اکسترودر دوپیچه ناهمسوگرد به قطر 25 وL/D=40

اکسترودر دوپیچه ناهمسوگرد به قطر 25 وL/D=40

مدل

: ExtTCnt-025-040
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمخلوط کن، میکسر هامخلوط کن High Shear
اکسترودر دوپیچه همسوگرد به قطر 20 وL/D=40 اکسترودر دوپیچه همسوگرد به قطر 20 وL/D=40

اکسترودر دوپیچه همسوگرد به قطر 20 وL/D=40

مدل

: ExtTCo-020-40
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمخلوط کن، میکسر هامخلوط کن High Shear