آزمون ایمنی، عملکرد، ولتاژ و جریان بالا

دستگاه اندازه گیری تخلیه جزئی دستگاه اندازه گیری تخلیه جزئی

دستگاه اندازه گیری تخلیه جزئی

مدل

: PDCam 200
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات توان و قدرتآزمون ایمنی، عملکرد، ولتاژ و جریان بالااندازه گیر تخلیه جزئی
دستگاه اندازه گیری تخلیه جزئی دستگاه اندازه گیری تخلیه جزئی

دستگاه اندازه گیری تخلیه جزئی

مدل

: PDMA 200
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات توان و قدرتآزمون ایمنی، عملکرد، ولتاژ و جریان بالااندازه گیر تخلیه جزئی