مواد و قطعات آزمایشگاهی

( 28 باتل ) اینکوباتور کشت سلول CO2 ( 28 باتل ) اینکوباتور کشت سلول CO2

( 28 باتل ) اینکوباتور کشت سلول CO2

مدل

: 96CO-1-93-A-NEW
مواد و قطعات آزمایشگاهیمواد زیستیمحیط های کشتکیت محیط کشت نوترینت
1-اتیل-3-(3-دی‌متیل‌آمینوپروپیل)کربودی‌ایمید هیدروکلرید (EDC) 1-اتیل-3-(3-دی‌متیل‌آمینوپروپیل)کربودی‌ایمید هیدروکلرید (EDC)

1-اتیل-3-(3-دی‌متیل‌آمینوپروپیل)کربودی‌ایمید هیدروکلرید (EDC)

مدل

: خلوص بالا
مواد و قطعات آزمایشگاهیمواد زیستیمواد اولیه زیستیماده اولیه/پایه زیستی
2-پروپانول 2-پروپانول

2-پروپانول

مدل

: آزمایشگاهی
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادترکیبات آلیترکیبات آلی
5 سولفو سالسیلیک اسید 5 سولفو سالسیلیک اسید

5 سولفو سالسیلیک اسید

مدل

: آزمایشگاهی
مواد و قطعات آزمایشگاهیمواد عمومی آزمایشگاهیپودرهاپودر
6،4،2-تری‌نیتروبنزن سولفونیک اسید (TNBS) 6،4،2-تری‌نیتروبنزن سولفونیک اسید (TNBS)

6،4،2-تری‌نیتروبنزن سولفونیک اسید (TNBS)

مدل

: خلوص 98%
مواد و قطعات آزمایشگاهیکیتکیت های تشخیصیکیت تشخیصی
ALLGBone ALLGBone

ALLGBone

مدل

: آزمایشگاهی
مواد و قطعات آزمایشگاهیمواد زیستیمحیط های کشتمحیط کشت
Apatite Apatite

Apatite

مدل

: آزمایشگاه
مواد و قطعات آزمایشگاهیمواد زیستیمواد اولیه زیستیجوهر زیستی
BCR-ABL Detection kit BCR-ABL Detection kit

BCR-ABL Detection kit

مدل

: 2
مواد و قطعات آزمایشگاهیکیتکیت های تشخیصیکیت تشخیصی
ColGel ColGel

ColGel

مدل

: آزمایشگاهی
مواد و قطعات آزمایشگاهیمواد زیستیمحیط های کشتمحیط کشت