پرینتر سه بعدی زیستی

چاپگر سه بعدی زیستی (بایوپرینتر) N2 چاپگر سه بعدی زیستی (بایوپرینتر) N2

چاپگر سه بعدی زیستی (بایوپرینتر) N2

مدل

: N2
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتپرینتر سه بعدی زیستیپرینتر سه بعدی زیستی
چاپگر سه بعدی زیستی (بایوپرینتر) N2 Plus چاپگر سه بعدی زیستی (بایوپرینتر) N2 Plus

چاپگر سه بعدی زیستی (بایوپرینتر) N2 Plus

مدل

: N2 Plus
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتپرینتر سه بعدی زیستیپرینتر سه بعدی زیستی
چاپگر‌‌ سه بعدی زیستی (بایوپرینتر) N1 چاپگر‌‌ سه بعدی زیستی (بایوپرینتر) N1

چاپگر‌‌ سه بعدی زیستی (بایوپرینتر) N1

مدل

: N1
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتپرینتر سه بعدی زیستیپرینتر سه بعدی زیستی