مجموعه آزمایش های آموزشی خاک، مصالح، ساختمان و سازه

آزمایش رایس آزمایش رایس

آزمایش رایس

مدل

: AS 135
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش های آموزشی خاک، مصالح، ساختمان و سازهمجموعه آزمایش آموزشی بتن و خاک
اوگر دستی اوگر دستی

اوگر دستی

مدل

: SMSO-1200
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش های آموزشی خاک، مصالح، ساختمان و سازهمجموعه آزمایش آموزشی بتن و خاک