مجموعه آزمایش های آموزشی خاک، مصالح، ساختمان و سازه

پل قوسی پل قوسی

پل قوسی

مدل

: RS 044
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش های آموزشی خاک، مصالح، ساختمان و سازهمجموعه آزمایشگاه آموزشی مقاومت مصالح
پل معلق پل معلق

پل معلق

مدل

: RS 043
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش های آموزشی خاک، مصالح، ساختمان و سازهمجموعه آزمایش سازه، معماری و ساختمان