مجموعه آزمایش های آموزشی خاک، مصالح، ساختمان و سازه

آزمایش رایس آزمایش رایس

آزمایش رایس

مدل

: AS 135
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش های آموزشی خاک، مصالح، ساختمان و سازهمجموعه آزمایش آموزشی بتن و خاک
پل قوسی پل قوسی

پل قوسی

مدل

: RS 044
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش های آموزشی خاک، مصالح، ساختمان و سازهمجموعه آزمایشگاه آموزشی مقاومت مصالح
پل معلق پل معلق

پل معلق

مدل

: RS 043
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمایش های آموزشی خاک، مصالح، ساختمان و سازهمجموعه آزمایش سازه، معماری و ساختمان