تبدیل کننده و ترانسفورماتور

آزمایش ترانسفورماتور آزمایش ترانسفورماتور

آزمایش ترانسفورماتور

مدل

: PHY2-T1001
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات توان و قدرتتبدیل کننده و ترانسفورماتورآزمون ترانسفورماتور
ترانسفورماتور تک فاز ترانسفورماتور تک فاز

ترانسفورماتور تک فاز

مدل

: T-11
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات توان و قدرتتبدیل کننده و ترانسفورماتورترانسفورماتور
ترانسفورماتور سه فاز ترانسفورماتور سه فاز

ترانسفورماتور سه فاز

مدل

: T-12
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات توان و قدرتتبدیل کننده و ترانسفورماتورترانسفورماتور