شبیه ساز جراحی، تشخیص، مراقبت و تصویربرداری

دستگاه تشخیص مارجین سرطانی دستگاه تشخیص مارجین سرطانی

دستگاه تشخیص مارجین سرطانی

مدل

: SG1
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیشبیه ساز جراحی، تشخیص، مراقبت و تصویربرداریآموزشی تشخیص سرطان
سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای تخلیه مایع آسیت سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای تخلیه مایع آسیت

سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای تخلیه مایع آسیت

مدل

: مدسیم چهار
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیشبیه ساز جراحی، تشخیص، مراقبت و تصویربرداریشبیه ساز و واقعیت مجازی تزریق
سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای تزریقات نخاعی و بیحسی اسپاینال سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای تزریقات نخاعی و بیحسی اسپاینال

سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای تزریقات نخاعی و بیحسی اسپاینال

مدل

: مدسیم سه
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیشبیه ساز جراحی، تشخیص، مراقبت و تصویربرداریشبیه ساز و واقعیت مجازی تزریق
سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای جراحی لاپاراسکوپی حاملگی خارج از رحم سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای جراحی لاپاراسکوپی حاملگی خارج از رحم

سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای جراحی لاپاراسکوپی حاملگی خارج از رحم

مدل

: لپسیم پنج
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیشبیه ساز جراحی، تشخیص، مراقبت و تصویربرداریشبیه ساز لاپاروسکوپی
سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای گرفتن مایع نخاعی سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای گرفتن مایع نخاعی

سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای گرفتن مایع نخاعی

مدل

: مدسیم دو
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیشبیه ساز جراحی، تشخیص، مراقبت و تصویربرداریشبیه ساز و واقعیت مجازی تزریق
سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای گرفتن مایع نخاعی -تزریقات نخاعی و بیحسی اسپاینال- تخلیه مایع آسیت-جراحی لاپاراسکوپی حاملگی خارج از رحم(EP) سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای گرفتن مایع نخاعی -تزریقات نخاعی و بیحسی اسپاینال- تخلیه مایع آسیت-جراحی لاپاراسکوپی حاملگی خارج از رحم(EP)

سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای گرفتن مایع نخاعی -تزریقات نخاعی و بیحسی اسپاینال- تخلیه مایع آسیت-جراحی لاپاراسکوپی حاملگی خارج از رحم(EP)

مدل

: مدسیم یک
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیشبیه ساز جراحی، تشخیص، مراقبت و تصویربرداریشبیه ساز و واقعیت مجازی تزریق
شبیه ساز اموزشی جراحی های افتالمیک مبتنی بر واقعیت مجازی شبیه ساز اموزشی جراحی های افتالمیک مبتنی بر واقعیت مجازی

شبیه ساز اموزشی جراحی های افتالمیک مبتنی بر واقعیت مجازی

مدل

: DntSim-Oph
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیشبیه ساز جراحی، تشخیص، مراقبت و تصویربرداریشبیه ساز جراحی و جراحی کم تهاجمی