شبیه ساز جراحی، تشخیص، مراقبت و تصویربرداری

دستگاه آموزشی تشخیص مارجین سرطانی دستگاه آموزشی تشخیص مارجین سرطانی

دستگاه آموزشی تشخیص مارجین سرطانی

مدل

: SG1
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیشبیه ساز جراحی، تشخیص، مراقبت و تصویربرداریآموزشی تشخیص سرطان
سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای تخلیه مایع آسیت سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای تخلیه مایع آسیت

سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای تخلیه مایع آسیت

مدل

: مدسیم چهار
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیشبیه ساز جراحی، تشخیص، مراقبت و تصویربرداریشبیه ساز و واقعیت مجازی تزریق
سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای تزریقات نخاعی و بیحسی اسپاینال سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای تزریقات نخاعی و بیحسی اسپاینال

سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای تزریقات نخاعی و بیحسی اسپاینال

مدل

: مدسیم سه
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیشبیه ساز جراحی، تشخیص، مراقبت و تصویربرداریشبیه ساز و واقعیت مجازی تزریق
سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای گرفتن مایع نخاعی سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای گرفتن مایع نخاعی

سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای گرفتن مایع نخاعی

مدل

: مدسیم دو
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیشبیه ساز جراحی، تشخیص، مراقبت و تصویربرداریشبیه ساز و واقعیت مجازی تزریق
سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای گرفتن مایع نخاعی -تزریقات نخاعی و بیحسی اسپاینال- تخلیه مایع آسیت سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای گرفتن مایع نخاعی -تزریقات نخاعی و بیحسی اسپاینال- تخلیه مایع آسیت

سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای گرفتن مایع نخاعی -تزریقات نخاعی و بیحسی اسپاینال- تخلیه مایع آسیت

مدل

: مدسیم یک
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیشبیه ساز جراحی، تشخیص، مراقبت و تصویربرداریشبیه ساز و واقعیت مجازی تزریق