الکتروفورز و ترانس لومیناتور

Sequi-Gen 3P Sequi-Gen 3P

Sequi-Gen 3P

مدل

: SEQUENSCING
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورترانس لومیناتور
UV ترانسلومیناتور دو طول موجی UV ترانسلومیناتور دو طول موجی

UV ترانسلومیناتور دو طول موجی

مدل

: UV- 254/312(365)
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورترانس لومیناتور
الکتروفورز افقی الکتروفورز افقی

الکتروفورز افقی

مدل

: Sub 10*7
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورالکتروفورز 
الکتروفورز افقی maxi size(پک کامل) الکتروفورز افقی maxi size(پک کامل)

الکتروفورز افقی maxi size(پک کامل)

مدل

: maxi size gel electherophoresis pack
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورالکتروفورز 
الکتروفورز افقی midi size(پک کامل) الکتروفورز افقی midi size(پک کامل)

الکتروفورز افقی midi size(پک کامل)

مدل

: midi size gel electherophoresis pack
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورالکتروفورز 
الکتروفورز افقی متوسط الکتروفورز افقی متوسط

الکتروفورز افقی متوسط

مدل

: ; SUB 10*10
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورالکتروفورز 
الکتروفورز پاور سرهم الکتروفورز پاور سرهم

الکتروفورز پاور سرهم

مدل

: AED
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورالکتروفورز 
پلی آکریل آمید ماکسی سیستم پلی آکریل آمید ماکسی سیستم

پلی آکریل آمید ماکسی سیستم

مدل

: SDS-PAGE-20*20
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورالکتروفورز ژل آگارز و ژل پلی‌اکریل‌آمید
پلی آکریل آمید میدی سیستم پلی آکریل آمید میدی سیستم

پلی آکریل آمید میدی سیستم

مدل

: SDS-PAGE-15*15
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورالکتروفورز ژل آگارز و ژل پلی‌اکریل‌آمید
پلی آکریل آمید مینی سیستم پلی آکریل آمید مینی سیستم

پلی آکریل آمید مینی سیستم

مدل

: SDS-PAGE-10*10
زیست، ژنتیک، کشاورزیزیست شناسی، ژنتیک، سلولی و مولکولیالکتروفورز و ترانس لومیناتورالکتروفورز ژل آگارز و ژل پلی‌اکریل‌آمید