آموزش الکتریسیته

آموزنده آسانسور کششی سه ایستگاه آموزنده آسانسور کششی سه ایستگاه

آموزنده آسانسور کششی سه ایستگاه

مدل

: EL-100
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیآموزش الکتریسیتهست آموزشی الکتریکال
آموزنده جامع مدارهای الکترونیکی رومیزی آموزنده جامع مدارهای الکترونیکی رومیزی

آموزنده جامع مدارهای الکترونیکی رومیزی

مدل

: AE-106 compact
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیآموزش الکتریسیتهست آموزشی الکتریکال