سروو و پیزو

راه انداز شیرهای هیدرولیک سروو و تناسبی راه انداز شیرهای هیدرولیک سروو و تناسبی

راه انداز شیرهای هیدرولیک سروو و تناسبی

مدل

: MA-VD20
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونسروو و پیزوعملگر سروو
عملگر پیزو الکتریک عملگر پیزو الکتریک

عملگر پیزو الکتریک

مدل

: VMP190
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونسروو و پیزوعملگر سروو
عملگر نانوفوکوس پیزو عملگر نانوفوکوس پیزو

عملگر نانوفوکوس پیزو

مدل

: NF080
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونسروو و پیزوعملگر پیزو
عملگر کنترل زاویه ای پیزو عملگر کنترل زاویه ای پیزو

عملگر کنترل زاویه ای پیزو

مدل

: دو محوره- دو میلی رادیان
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونسروو و پیزوعملگر پیزو
مجموعه آموزشی مکاترونیک پایه مجموعه آموزشی مکاترونیک پایه

مجموعه آموزشی مکاترونیک پایه

مدل

: Basic Mechatronic
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونسروو و پیزوعملگر پیزو
کمند ( کشنده دریچه گاز موتور) کمند ( کشنده دریچه گاز موتور)

کمند ( کشنده دریچه گاز موتور)

مدل

: کمند
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونسروو و پیزوعملگر سروو