آنالیز عنصری

آنالیز عنصری فلزات (پرتابل) آنالیز عنصری فلزات (پرتابل)

آنالیز عنصری فلزات (پرتابل)

مدل

: Ara Port Scan
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزآنالیز عنصریآنالیز عنصری 
تله طلا مخصوص جیوه تله طلا مخصوص جیوه

تله طلا مخصوص جیوه

مدل

: Mercury Trap-3000
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزآنالیز عنصریآنالیز عنصری 
دستگاه کلسیمتر آموزشی دستگاه کلسیمتر آموزشی

دستگاه کلسیمتر آموزشی

مدل

: KE-CAL-01
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزآنالیز عنصریاندازه گیر میزان کلسیم
طیف سنج نشر نوری مشعل پلاسمای ریزموج طیف سنج نشر نوری مشعل پلاسمای ریزموج

طیف سنج نشر نوری مشعل پلاسمای ریزموج

مدل

: MPT-OES 1500
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزآنالیز عنصریپلاسمای جفت شده القایی
کلسیمتر آرمیناد کلسیمتر آرمیناد

کلسیمتر آرمیناد

مدل

: cal1
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزآنالیز عنصریاندازه گیر میزان کلسیم