تقویت کننده و نوسان ساز

پیش تقویت کننده پیش تقویت کننده

پیش تقویت کننده

مدل

: 3002
برق، الکترونیک و نرم افزارتقویت کننده و نوسان سازپیش تقویت کننده ها
پیش تقویت کننده پیش تقویت کننده

پیش تقویت کننده

مدل

: 3001
برق، الکترونیک و نرم افزارتقویت کننده و نوسان سازپیش تقویت کننده ها
پیش تقویت کننده پیش تقویت کننده

پیش تقویت کننده

مدل

: 3000
برق، الکترونیک و نرم افزارتقویت کننده و نوسان سازپیش تقویت کننده ها
بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 1 اینچ PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 1 INCH بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 1 اینچ PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 1 INCH

بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 1 اینچ PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 1 INCH

مدل

: BP2018
برق، الکترونیک و نرم افزارتقویت کننده و نوسان سازتقویت کننده نوریبیس فوتو مالتی پلیر
بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 1 اینچ بهمراه پیش تقویت کننده برای آند PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 1 INCH WITH PREAMPLIFIER FAST بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 1 اینچ بهمراه پیش تقویت کننده برای آند PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 1 INCH WITH PREAMPLIFIER FAST

بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 1 اینچ بهمراه پیش تقویت کننده برای آند PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 1 INCH WITH PREAMPLIFIER FAST

مدل

: BP2018B
برق، الکترونیک و نرم افزارتقویت کننده و نوسان سازتقویت کننده نوریبیس فوتو مالتی پلیر
بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 1 اینچ بهمراه پیش تقویت کننده برای داینود PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 1 INCH WITH PREAMPLIFIER SLOW بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 1 اینچ بهمراه پیش تقویت کننده برای داینود PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 1 INCH WITH PREAMPLIFIER SLOW

بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 1 اینچ بهمراه پیش تقویت کننده برای داینود PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 1 INCH WITH PREAMPLIFIER SLOW

مدل

: BP2018A
برق، الکترونیک و نرم افزارتقویت کننده و نوسان سازتقویت کننده نوریبیس فوتو مالتی پلیر
بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 1-2-3-5 اینچ با پری امپ و بهمراه منبع تغذیه ولتاژ بالا بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 1-2-3-5 اینچ با پری امپ و بهمراه منبع تغذیه ولتاژ بالا

بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 1-2-3-5 اینچ با پری امپ و بهمراه منبع تغذیه ولتاژ بالا

مدل

: BP2068
برق، الکترونیک و نرم افزارتقویت کننده و نوسان سازتقویت کننده نوریبیس فوتو مالتی پلیر
بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 1-2-3-5 اینچ با پری امپ و بهمراه منبع تغذیه ولتاژ بالا و خروجی TTL  PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 1-2-3-5 INCH PMT Drive Socket with discriminator for photon counting with HV بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 1-2-3-5 اینچ با پری امپ و بهمراه منبع تغذیه ولتاژ بالا و خروجی TTL  PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 1-2-3-5 INCH PMT Drive Socket with discriminator for photon counting with HV

بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 1-2-3-5 اینچ با پری امپ و بهمراه منبع تغذیه ولتاژ بالا و خروجی TTL PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 1-2-3-5 INCH PMT Drive Socket with discriminator for photon counting with HV

مدل

: BP2078
برق، الکترونیک و نرم افزارتقویت کننده و نوسان سازتقویت کننده نوریبیس فوتو مالتی پلیر
بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 2-3-5 اینچ PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 2-3-5 INCH بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 2-3-5 اینچ PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 2-3-5 INCH

بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 2-3-5 اینچ PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 2-3-5 INCH

مدل

: BP2048
برق، الکترونیک و نرم افزارتقویت کننده و نوسان سازتقویت کننده نوریبیس فوتو مالتی پلیر
بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 2-3-5 اینچ بهمراه پیش تقویت کننده برای آند PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 2-3-5 INCH WITH PREAMPLIFIER FAST بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 2-3-5 اینچ بهمراه پیش تقویت کننده برای آند PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 2-3-5 INCH WITH PREAMPLIFIER FAST

بیس برای فوتو مالتی پلایر تیوب 2-3-5 اینچ بهمراه پیش تقویت کننده برای آند PHOTOMULTIPLIER TUBE BASES 2-3-5 INCH WITH PREAMPLIFIER FAST

مدل

: BP2048B
برق، الکترونیک و نرم افزارتقویت کننده و نوسان سازتقویت کننده نوریبیس فوتو مالتی پلیر