ژرمیناتور ها

اتاقک تست پایداری اتاقک تست پایداری

اتاقک تست پایداری

مدل

: ZF240
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهژرمیناتور هاژرمیناتور
چمبر منفی40 حجم55لیتری چمبر منفی40 حجم55لیتری

چمبر منفی40 حجم55لیتری

مدل

: v1080
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهژرمیناتور هاژرمیناتور
ژرمیناتور ژرمیناتور

ژرمیناتور

مدل

: IK-RH 200
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهژرمیناتور هاژرمیناتور
ژرمیناتور ( اتاق رشد ) ۱۲۰۰ لیتری تاچ کنترل دارای دیتالاگر و آلارم ژرمیناتور ( اتاق رشد ) ۱۲۰۰ لیتری تاچ کنترل دارای دیتالاگر و آلارم

ژرمیناتور ( اتاق رشد ) ۱۲۰۰ لیتری تاچ کنترل دارای دیتالاگر و آلارم

مدل

: X6120TC
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهژرمیناتور هاژرمیناتور