اسیدها

اسید استیک اسید استیک

اسید استیک

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیاسیدهااسید استیک
اسید سولفوریک اسید سولفوریک

اسید سولفوریک

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیاسیدهااسید سولفوریک
اسید نیتریک اسید نیتریک

اسید نیتریک

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیاسیدهااسید نیتریک
اسید کلریدریک اسید کلریدریک

اسید کلریدریک

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد عمومی آزمایشگاهیاسیدهااسید کلریدریک (جوهر نمک)