تجهیزات عمومی و آماده سازی تشخیص طبی

رنگ آمیزی اتوماتیک لام رنگ آمیزی اتوماتیک لام

رنگ آمیزی اتوماتیک لام

مدل

: AGS-1
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیتجهیزات عمومی و آماده سازی تشخیص طبی
مخلوط کن تمام اتوماتیک کیسه خونگیری(همواسکیل) مخلوط کن تمام اتوماتیک کیسه خونگیری(همواسکیل)

مخلوط کن تمام اتوماتیک کیسه خونگیری(همواسکیل)

مدل

: FD300PW
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیتجهیزات عمومی و آماده سازی تشخیص طبی
مخلوط کن تمام اتوماتیک کیسه خونگیری(همواسکیل) مخلوط کن تمام اتوماتیک کیسه خونگیری(همواسکیل)

مخلوط کن تمام اتوماتیک کیسه خونگیری(همواسکیل)

مدل

: FD200BR-LD
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیتجهیزات عمومی و آماده سازی تشخیص طبی
مخلوط کن تمام اتوماتیک کیسه خونگیری(همواسکیل) مخلوط کن تمام اتوماتیک کیسه خونگیری(همواسکیل)

مخلوط کن تمام اتوماتیک کیسه خونگیری(همواسکیل)

مدل

: FD200BR
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیتجهیزات عمومی و آماده سازی تشخیص طبی