تجهیزات عمومی و آماده سازی تشخیص طبی

رنگ آمیزی اتوماتیک لام رنگ آمیزی اتوماتیک لام

رنگ آمیزی اتوماتیک لام

مدل

: AGS-1
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیتجهیزات عمومی و آماده سازی تشخیص طبی
رولر( رول میکسر) رولر( رول میکسر)

رولر( رول میکسر)

مدل

: RM5
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیتجهیزات عمومی و آماده سازی تشخیص طبیرولر میکسر