تجهیزات شناختی بالینی و بازخورد

بیوفیدبک بیوفیدبک

بیوفیدبک

مدل

: پروپلاس
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیتجهیزات شناختی بالینی و بازخوردبازخورد زیستی