تجهیزات شناختی بالینی

پتوی برقی قابل کنترل پتوی برقی قابل کنترل

پتوی برقی قابل کنترل

مدل

: BK-3500
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیتجهیزات شناختی بالینیپتوی کنترل کننده دما دو کاناله
بیوفیدبک بیوفیدبک

بیوفیدبک

مدل

: EMG مولب M3
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیتجهیزات شناختی بالینیبازخورد زیستی
بیوفیدبک بیوفیدبک

بیوفیدبک

مدل

: پروپلاس
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیتجهیزات شناختی بالینیبازخورد زیستی