تجهیزات شناختی بالینی و بازخورد

پتوی برقی قابل کنترل پتوی برقی قابل کنترل

پتوی برقی قابل کنترل

مدل

: BK-3500
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیتجهیزات شناختی بالینی و بازخوردپتوی کنترل کننده دما دو کاناله
باکس کنترل جریان باکس کنترل جریان

باکس کنترل جریان

مدل

: STB5500
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیتجهیزات شناختی بالینی و بازخوردتجهیزات یادگیری و تقویت حافظه
بیوفیدبک بیوفیدبک

بیوفیدبک

مدل

: EMG مولب M3
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیتجهیزات شناختی بالینی و بازخوردبازخورد زیستی
بیوفیدبک بیوفیدبک

بیوفیدبک

مدل

: پروپلاس
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیتجهیزات شناختی بالینی و بازخوردبازخورد زیستی