تجهیزات پرس و فشرده سازی

پانچ دستی با قالب 2 حفره ای پانچ دستی با قالب 2 حفره ای

پانچ دستی با قالب 2 حفره ای

مدل

: P-25-02
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس و پانچ دستی
پانچ دستی با قالب 3 حفره ای پانچ دستی با قالب 3 حفره ای

پانچ دستی با قالب 3 حفره ای

مدل

: P-25-03
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس و پانچ دستی
پانچ دستی با قالب تک حفره ای پانچ دستی با قالب تک حفره ای

پانچ دستی با قالب تک حفره ای

مدل

: P-25-01
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس و پانچ دستی
پرس آماده ساز نمونه پرس آماده ساز نمونه

پرس آماده ساز نمونه

مدل

: SHP
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس گرم
پرس ایزواستاتیک سرد پرس ایزواستاتیک سرد

پرس ایزواستاتیک سرد

مدل

: K CIP 303
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس ایزواستاتیک
پرس ایزواستاتیک سرد  (قطر محفظه فشار 50 میلیمتر) پرس ایزواستاتیک سرد  (قطر محفظه فشار 50 میلیمتر)

پرس ایزواستاتیک سرد (قطر محفظه فشار 50 میلیمتر)

مدل

: K CIP 305
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس ایزواستاتیک
پرس پانچ دستی هیدرولیک پرس پانچ دستی هیدرولیک

پرس پانچ دستی هیدرولیک

مدل

: AZS-PNCH
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس هیدرولیک
پرس غیر الکتریکی 10 تن پرس غیر الکتریکی 10 تن

پرس غیر الکتریکی 10 تن

مدل

: PRES10
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس و پانچ دستی
پرس غیر الکتریکی 32 تن پرس غیر الکتریکی 32 تن

پرس غیر الکتریکی 32 تن

مدل

: PRES32
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس و پانچ دستی