قیف

قیف بوخنر شیشه ای صافی دار (سنتر گلس) قیف بوخنر شیشه ای صافی دار (سنتر گلس)

قیف بوخنر شیشه ای صافی دار (سنتر گلس)

مدل

: 250
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیقیفقیف بوخنر صافی دار
قیف بوخنر شیشه ای صافی دار (سنتر گلس) قیف بوخنر شیشه ای صافی دار (سنتر گلس)

قیف بوخنر شیشه ای صافی دار (سنتر گلس)

مدل

: 2000
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیقیفقیف بوخنر صافی دار
قیف بوخنر شیشه ای صافی دار (سنتر گلس) قیف بوخنر شیشه ای صافی دار (سنتر گلس)

قیف بوخنر شیشه ای صافی دار (سنتر گلس)

مدل

: 1000
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیقیفقیف بوخنر صافی دار
قیف بوخنر شیشه ای صافی دار (سنتر گلس) قیف بوخنر شیشه ای صافی دار (سنتر گلس)

قیف بوخنر شیشه ای صافی دار (سنتر گلس)

مدل

: 500
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیقیفقیف بوخنر صافی دار
قیف بوخنر شیشه ای صافی دار (سنتر گلس) قیف بوخنر شیشه ای صافی دار (سنتر گلس)

قیف بوخنر شیشه ای صافی دار (سنتر گلس)

مدل

: 100
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیقیفقیف بوخنر صافی دار
قیف بوخنر شیشه ای صافی دار (سنتر گلس) قیف بوخنر شیشه ای صافی دار (سنتر گلس)

قیف بوخنر شیشه ای صافی دار (سنتر گلس)

مدل

: 80
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیقیفقیف بوخنر صافی دار
قیف شیشه ای قیف شیشه ای

قیف شیشه ای

مدل

: 10cm
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیقیفقیف ساده
قیف شیشه ای قیف شیشه ای

قیف شیشه ای

مدل

: 12cm
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیقیفقیف ساده
قیف شیشه ای قیف شیشه ای

قیف شیشه ای

مدل

: 15cm
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیقیفقیف ساده
قیف شیشه ای ساده قیف شیشه ای ساده

قیف شیشه ای ساده

مدل

: 7 سانت
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیقیفقیف ساده