اندازه گیری نفوذ پذیری و تراوایی

اندازه گیری تراوایی با گاز به روش پایا - برای اهداف صنعتی اندازه گیری تراوایی با گاز به روش پایا - برای اهداف صنعتی

اندازه گیری تراوایی با گاز به روش پایا - برای اهداف صنعتی

مدل

: GP8038a-SI
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاندازه گیری نفوذ پذیری و تراواییاندازه گیری تراوایی/ نفوذپذیری سنگ مخزن با گاز
اندازه گیری تراوایی سنگ مخزن با مایع اندازه گیری تراوایی سنگ مخزن با مایع

اندازه گیری تراوایی سنگ مخزن با مایع

مدل

: LP-R10
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاندازه گیری نفوذ پذیری و تراواییاندازه گیر نفوذپذیری سنگ مخزن با آب یا مایع
اندازه گیری تراوایی سنگ مخزن با گاز اندازه گیری تراوایی سنگ مخزن با گاز

اندازه گیری تراوایی سنگ مخزن با گاز

مدل

: صنعتی
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاندازه گیری نفوذ پذیری و تراواییسنجش نفوذ گاز
اندازه گیری تراوایی سنگ مخزن با گاز اندازه گیری تراوایی سنگ مخزن با گاز

اندازه گیری تراوایی سنگ مخزن با گاز

مدل

: GP-R10
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاندازه گیری نفوذ پذیری و تراواییاندازه گیری تراوایی/ نفوذپذیری سنگ مخزن با گاز
اندازه گیری تراوایی سنگ مخزن با گاز اندازه گیری تراوایی سنگ مخزن با گاز

اندازه گیری تراوایی سنگ مخزن با گاز

مدل

: GP-R30
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاندازه گیری نفوذ پذیری و تراواییاندازه گیری تراوایی/ نفوذپذیری سنگ مخزن با گاز
اندازه گیری تراوایی سنگ مخزن با گاز اندازه گیری تراوایی سنگ مخزن با گاز

اندازه گیری تراوایی سنگ مخزن با گاز

مدل

: GP-R20
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاندازه گیری نفوذ پذیری و تراواییاندازه گیری تراوایی/ نفوذپذیری سنگ مخزن با گاز
اندازه گیری تراوایی نمونه با استفاده از گاز اندازه گیری تراوایی نمونه با استفاده از گاز

اندازه گیری تراوایی نمونه با استفاده از گاز

مدل

: MP-05
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاندازه گیری نفوذ پذیری و تراواییاندازه گیری تراوایی/ نفوذپذیری سنگ مخزن با گاز
اندازه گیری تراوایی نمونه با استفاده از گاز اندازه گیری تراوایی نمونه با استفاده از گاز

اندازه گیری تراوایی نمونه با استفاده از گاز

مدل

: MP-04
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاندازه گیری نفوذ پذیری و تراواییاندازه گیری تراوایی/ نفوذپذیری سنگ مخزن با گاز
اندازه گیری تراوایی نمونه با استفاده از گاز اندازه گیری تراوایی نمونه با استفاده از گاز

اندازه گیری تراوایی نمونه با استفاده از گاز

مدل

: MP-03
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاندازه گیری نفوذ پذیری و تراواییاندازه گیری تراوایی/ نفوذپذیری سنگ مخزن با گاز