فتوولتائیک، سلول خورشیدی

آزمایشگاه آموزشی سلول خورشیدی آزمایشگاه آموزشی سلول خورشیدی

آزمایشگاه آموزشی سلول خورشیدی

مدل

: SC2040
برق، الکترونیک و نرم افزارمنبع برق و الکتریسیتهفتوولتائیک، سلول خورشیدیمجموعه سلول خورشیدی
بسته آموزشی مانیتورینگ و دیتا لاگر گلخانه با انرژی خورشیدی بسته آموزشی مانیتورینگ و دیتا لاگر گلخانه با انرژی خورشیدی

بسته آموزشی مانیتورینگ و دیتا لاگر گلخانه با انرژی خورشیدی

مدل

: ON-GHM-Solar
برق، الکترونیک و نرم افزارمنبع برق و الکتریسیتهفتوولتائیک، سلول خورشیدیمجموعه سلول خورشیدی
تستر پنل خورشیدی تستر پنل خورشیدی

تستر پنل خورشیدی

مدل

: ON-PanelTester-3M
برق، الکترونیک و نرم افزارمنبع برق و الکتریسیتهفتوولتائیک، سلول خورشیدیمجموعه سلول خورشیدی
سیستم آموزشی یخچال خورشیدی سیستم آموزشی یخچال خورشیدی

سیستم آموزشی یخچال خورشیدی

مدل

: RN 350
برق، الکترونیک و نرم افزارمنبع برق و الکتریسیتهفتوولتائیک، سلول خورشیدیسیستم فتوولتاییک حرارتی