اتصال دهنده ها

کوپلینگ کوپلینگ

کوپلینگ

مدل

: خودروی سبک
مکانیک و مکاترونیکاتصال و انتقال دهنده نیرو و قطعاتاتصال دهنده هااتصال دهنده مکانیکی
کوپلینگ مغناطیسی کوپلینگ مغناطیسی

کوپلینگ مغناطیسی

مدل

: MD5-1500
مکانیک و مکاترونیکاتصال و انتقال دهنده نیرو و قطعاتاتصال دهنده هااتصال دهنده الکترومکانیکی و مغناطیسی