تجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترل

-Ray Max Ultimate-S-R-Tرایمکس التیمت به همراه تیلت و رادیو  -سپتنتریو -Ray Max Ultimate-S-R-Tرایمکس التیمت به همراه تیلت و رادیو  -سپتنتریو

-Ray Max Ultimate-S-R-Tرایمکس التیمت به همراه تیلت و رادیو -سپتنتریو

مدل

: G3b
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلهدایت و ناوبریردیابی
Area Scan Camera 1.2 Mega Pixel Area Scan Camera 1.2 Mega Pixel

Area Scan Camera 1.2 Mega Pixel

مدل

: RA-ASC-0134I
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلدوربین و عکس برداریدوربین و دوربین های نظارتی و صنعتی
Area Scan Camera 5 Mega Pixel-Rolling shutter Area Scan Camera 5 Mega Pixel-Rolling shutter

Area Scan Camera 5 Mega Pixel-Rolling shutter

مدل

: RA-ASC-9031I
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلدوربین و عکس برداریدوربین و دوربین های نظارتی و صنعتی
iRO PRO iRO PRO

iRO PRO

مدل

: G3B
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلهدایت و ناوبریسیستم مکانیاب جهانی قابل حمل
iRO PRO با تیلت iRO PRO با تیلت

iRO PRO با تیلت

مدل

: G3B-T
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلهدایت و ناوبریسیستم مکانیاب جهانی قابل حمل
iRo PRO با تیلت سنسور و رادیو داخلی iRo PRO با تیلت سنسور و رادیو داخلی

iRo PRO با تیلت سنسور و رادیو داخلی

مدل

: G3B
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلهدایت و ناوبریسیستم مکانیاب جهانی قابل حمل
iRo PRO با رادیو داخلی iRo PRO با رادیو داخلی

iRo PRO با رادیو داخلی

مدل

: G3B-R
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلهدایت و ناوبریسیستم مکانیاب جهانی قابل حمل
iro proII iro proII

iro proII

مدل

: G3B
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلهدایت و ناوبریسیستم مکانیاب جهانی قابل حمل
iro proII به همراه تیلت سنسور iro proII به همراه تیلت سنسور

iro proII به همراه تیلت سنسور

مدل

: G3B
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلهدایت و ناوبریسیستم مکانیاب جهانی قابل حمل