بمب کالری متر

کالریمتر کالریمتر

کالریمتر

مدل

: EEI
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات ترمودینامیکبمب کالری متربمب کالری متر
کالریمتر کالریمتر

کالریمتر

مدل

: PFA-300a
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات ترمودینامیکبمب کالری متربمب کالری متر