تجهیزات تولید میکروالکترونیک

تولید ماسک های اپتیکی به روش کوچک سازی ( با ضریب قابل تنظیم) تولید ماسک های اپتیکی به روش کوچک سازی ( با ضریب قابل تنظیم)

تولید ماسک های اپتیکی به روش کوچک سازی ( با ضریب قابل تنظیم)

مدل

: KRL57
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافینوشتن ماسک و لیتوگرافی غیر تماسی
تولید ماسک های اپتیکی به روش کوچک سازی(ریداکشن) تولید ماسک های اپتیکی به روش کوچک سازی(ریداکشن)

تولید ماسک های اپتیکی به روش کوچک سازی(ریداکشن)

مدل

: KRL5
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافینوشتن ماسک و لیتوگرافی غیر تماسی
دستگاه تطبیق ماسک های اپتیکی ( ماسک الاینر یک طرفه رومیزی) دستگاه تطبیق ماسک های اپتیکی ( ماسک الاینر یک طرفه رومیزی)

دستگاه تطبیق ماسک های اپتیکی ( ماسک الاینر یک طرفه رومیزی)

مدل

: KAN2
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیلیتوگرافی تطبیق ماسک
دستگاه لیتوگرافی روی سطوح تخت (لیتوگرافی نوری رومیزی نیمه اتومات) دستگاه لیتوگرافی روی سطوح تخت (لیتوگرافی نوری رومیزی نیمه اتومات)

دستگاه لیتوگرافی روی سطوح تخت (لیتوگرافی نوری رومیزی نیمه اتومات)

مدل

: KDL-365
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیلیتوگرافی تماسی
دستگاه لیتوگرافی روی سطوح تخت و دوار دستگاه لیتوگرافی روی سطوح تخت و دوار

دستگاه لیتوگرافی روی سطوح تخت و دوار

مدل

: KDL-365h
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیلیتوگرافی تماسی
دستگاه ماسک الاینر دو طرفه ( فول امکانات مجهز به سامانه انطباق پشت و رو (دوطرفه) و سامانه پروگزیمتی) دستگاه ماسک الاینر دو طرفه ( فول امکانات مجهز به سامانه انطباق پشت و رو (دوطرفه) و سامانه پروگزیمتی)

دستگاه ماسک الاینر دو طرفه ( فول امکانات مجهز به سامانه انطباق پشت و رو (دوطرفه) و سامانه پروگزیمتی)

مدل

: KAN-2dp
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیلیتوگرافی تطبیق ماسک
لیتوگرافی با مسک الاینر دستی لیتوگرافی با مسک الاینر دستی

لیتوگرافی با مسک الاینر دستی

مدل

: LMA-M-11
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیلیتوگرافی
لیتوگرافی با مسک الاینر دستی لیتوگرافی با مسک الاینر دستی

لیتوگرافی با مسک الاینر دستی

مدل

: LMA-M-11
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیلیتوگرافی
لیتوگرافی با مسک الاینر موتورایز لیتوگرافی با مسک الاینر موتورایز

لیتوگرافی با مسک الاینر موتورایز

مدل

: LMA-A-11
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیلیتوگرافی
لیتوگرافی با مسک الاینر موتورایز لیتوگرافی با مسک الاینر موتورایز

لیتوگرافی با مسک الاینر موتورایز

مدل

: LMA-A-11
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیلیتوگرافی