استخراج گر و عصاره گیر

استخراج جامد مایع استخراج جامد مایع

استخراج جامد مایع

مدل

: uop630
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاستخراج گر و عصاره گیراستخراج با حلال
استخراج مایع مایع استخراج مایع مایع

استخراج مایع مایع

مدل

: uop620
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاستخراج گر و عصاره گیراستخراج با حلال
برج استخراج جامد-مایع برج استخراج جامد-مایع

برج استخراج جامد-مایع

مدل

: RU 092
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاستخراج گر و عصاره گیراستخراج با فاز جامد
برج استخراج مایع-مایع برج استخراج مایع-مایع

برج استخراج مایع-مایع

مدل

: RU 093
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاستخراج گر و عصاره گیراستخراج با حلال
دستگاه استخراج آرمیناد دستگاه استخراج آرمیناد

دستگاه استخراج آرمیناد

مدل

: EX3
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاستخراج گر و عصاره گیراستخراج با حلال
دستگاه استخراج ارمیناد دستگاه استخراج ارمیناد

دستگاه استخراج ارمیناد

مدل

: EX2
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاستخراج گر و عصاره گیراستخراج با حلال