استخراج گر و عصاره گیر

برج استخراج جامد-مایع برج استخراج جامد-مایع

برج استخراج جامد-مایع

مدل

: RU 092
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاستخراج گر و عصاره گیراستخراج با فاز جامد
برج استخراج مایع-مایع برج استخراج مایع-مایع

برج استخراج مایع-مایع

مدل

: RU 093
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاستخراج گر و عصاره گیراستخراج با حلال
دستگاه استخراج آرمیناد دستگاه استخراج آرمیناد

دستگاه استخراج آرمیناد

مدل

: EX3
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاستخراج گر و عصاره گیراستخراج با حلال
دستگاه استخراج ارمیناد دستگاه استخراج ارمیناد

دستگاه استخراج ارمیناد

مدل

: EX2
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاستخراج گر و عصاره گیراستخراج با حلال
دستگاه چند منظوره سیال فوق بحرانی کربن دی اکسید دستگاه چند منظوره سیال فوق بحرانی کربن دی اکسید

دستگاه چند منظوره سیال فوق بحرانی کربن دی اکسید

مدل

: SC-EMP300
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاستخراج گر و عصاره گیراستخراج بوسیله سیال فوق بحرانی