لرزش آزاد و اجباری

ارتعاشات آزاد و اجباری ارتعاشات آزاد و اجباری

ارتعاشات آزاد و اجباری

مدل

: RD 085
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتلرزش آزاد و اجباریآزمون ارتعاش آزاد و اجباری
ارتعاشات آزاد و اجباری ارتعاشات آزاد و اجباری

ارتعاشات آزاد و اجباری

مدل

: tm155
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتلرزش آزاد و اجباریآزمون ارتعاش آزاد و اجباری