بازتاب سنج، ضریب شکست، پلاریمتر

رفرکتومتر رفرکتومتر

رفرکتومتر

مدل

: آزمایشگاهی
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریبازتاب سنج، ضریب شکست، پلاریمتررفرکتومتر 
رفرکتومتر رفرکتومتر

رفرکتومتر

مدل

: کامپکت
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریبازتاب سنج، ضریب شکست، پلاریمتررفرکتومتر 
رفرکتومتر رفرکتومتر

رفرکتومتر

مدل

: این-لاین
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریبازتاب سنج، ضریب شکست، پلاریمتررفرکتومتر 
رفرکتومتر پرتابل پن رفرکتومتر پرتابل پن

رفرکتومتر پرتابل پن

مدل

: PTR-PAN100
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریبازتاب سنج، ضریب شکست، پلاریمتررفرکتومتر 
ستاپ آزمایشگاهی اندازه‌گیری ضریب شکست غیرخطی (Z-Scan) ستاپ آزمایشگاهی اندازه‌گیری ضریب شکست غیرخطی (Z-Scan)

ستاپ آزمایشگاهی اندازه‌گیری ضریب شکست غیرخطی (Z-Scan)

مدل

: ZSS-101
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریبازتاب سنج، ضریب شکست، پلاریمتراندازه گیر ضریب شکست