فیلتر پلیمری

فیلتر سرسرنگی فیلتر سرسرنگی

فیلتر سرسرنگی

مدل

: 101
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژفیلتر پلیمریغشای میکروفیلتراسیون MF
فیلتر غشایی فیلتر غشایی

فیلتر غشایی

مدل

: مخلوط استات و نیتروسلولز
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژفیلتر پلیمریغشای میکروفیلتراسیون MF