فیلتر پلیمری

غشا PFSA (نفیون) غشا PFSA (نفیون)

غشا PFSA (نفیون)

مدل

: NM-117
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژفیلتر پلیمریغشا پلیمر پرفلوروسولفونیک اسیدی (نفیون)